În România, conform legii nr 127/2019  privind sistemul public de pensii, pensia de urmaș poate fi acordată copiilor și soțului supraviețuitor dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

pensie de urmas

Totodată, foarte important de menționat este faptul că în sistemul public de pensii o persoană poate beneficia de o singură categorie de pensie dintre cele prevăzute și anume:

 • pensia pentru limită de vârstă (pe care o primesc, la finalul anilor de muncă, cei care au contribuit la sistemul public de pensii)
 • pensia anticipată (pe care o pot primi, dacă îndeplinesc anumite condiții pentru ea, cei care au contribuit la sistemul public de pensii);
 • pensia de invaliditate;
 • pensia de urmaș

Acest articol cuprinde informațiile necesare despre pensia de urmaș și anume: cine are dreptul la pensie, în ce condiții, ce acte sunt necesare, care este cuantumul, precum și alte răspunsuri la câteva întrebări frecvente legate de acest subiect.

Cine are dreptul la pensia de urmaș?

Conform art 75 din Legea nr 127 / 2019, pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

În continuarea legii, aceasta menționează:

Art. 76:

Copiii au dreptul la pensie de urmaș:

 1. a) până la vârsta de 16 ani;
 2. b) dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;
 3. c) pe toată durata invalidității, de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b).

Art. 77:

(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani.

(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Art. 78:

(1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an.

(2) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Art. 79:

Soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 77 și la art. 78 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaș pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri brute lunare dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit codului fiscal sau dacă acestea sunt mai mici decât câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 80:

Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani.

 

În ce condiţii se acordă pensia de urmaş?

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi sotului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

 

Ce acte sunt necesare pentru obținerea pensiei de urmaș?

Documentele necesare înscrierii la pensia de urmaș sunt următoarele, după caz:

 • cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş (vezi model cerere pentru acordarea pensiei de urmaș);
 • actele de stare civilă ale urmaşilor şi reprezentantului legal, după caz, original  şi copie;
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original), după caz;
 • decizia de pensie/talonul de plată a pensiei, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverinţa de studii (elev sau student), în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original;
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • copie FIAM (formular pentru înregistrarea accidentului de muncă), pentru decesul cauzat de accident de muncă (vezi formular pentru înregistrarea accidentului de muncă);
 • copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului.

Pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar se depun şi următoarele documente:

 • carnetul de muncă (original și copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind stagiile de cotizare realizate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public, în original;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 • adeverinţă privind stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, grupa a II a de muncă, în condiţii de muncă speciale și deosebite, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-Lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

 

Cum este stabilită valoarea pensiei de urmaș?

Cf art. 81, legea 127 / 2019:

(1) Pensia de urmaș se stabilește, după caz, din:

 1. a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat;
 2. b) pensia de invaliditate gradul I aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

Cum se acordă pensia de urmaș?

Pensia de urmaş se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă şi se plăteşte:

 • din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;
 • de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;
 • de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului;
 • în situaţia în care cererea a fost depusă cu depăşirea termenului de 30 de zile, pensia de urmaş se acordă şi se plăteşte de la data înregistrării cererii.

 

În funcţie de opțiune, plata pensiei se face:

 • prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;
 • în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie (listă bănci).

Cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a persoanei îndreptățite la acordarea pensiei de urmaș.

(sursa: https://www.cnpp.ro/pensia-de-urmas1

 

Care este cuantumul pensiei de urmaș ?

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din numărul total de puncte realizat de susținător aferent pensiei prevăzute la alin. (1) în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:

 1. a) 50% - pentru un singur urmaș;
 2. b) 75% - pentru 2 urmași;
 3. c) 100% - pentru 3 sau mai mulți urmași.

În cazul copiilor orfani de ambii părinţi : pensia de urmaş rezultă din însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.

 

Recalcularea şi revizuirea pensiei de urmaş

Pensia de urmaș se poate recalcula prin:

 • adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare;
 • valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia;
 • depunerea unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.

Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea. 

Documente necesare:

 • cerere de recalculare;
 • talon de pensie;
 • actul de identitate al solicitantului: BI/CI
 • adeverințe pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 și nevalorificate la stabilirea drepturilor inițiale.

!!! Nu sunt necesare adeverințe pentru perioadele de stagiu realizate ulterior datei de 01.04.2001, aceste informații fiind în evidența CNPP, în baza declaraţiei nominale de asigurare depuse de angajator. 

Revizuirea pensiei de urmaș se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe.

 

Care este valoarea punctului de pensie în anul 2021?

După ultima majorare de 14% din anul 2020, punctul de pensie a ajuns de la 1.265 lei la 1.442 lei, valoare care va rămâne neschimbată tot acest an, din cauza dificultăților economice date de contextul pandemiei COVID-19. Acestea au făcut imposibilă aplicarea creșterii prevăzute la nivelul viitoarei legi a pensiilor, respectiv 40% (ar fi trebuit să se ajungă la o valoare de 1775 lei).

 

Până la ce vârstă pot beneficia copiii de pensie de urmaş?

Conform cnpp.ro, copiii pot beneficia de pensie de urmaș astfel:

 • până la vârsta de 16 ani;
 • până la vârsta de 26 de ani dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora;
 • pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit până la împlinirea vârstei de 16 ani, respectiv 26 de ani.

!!!! La împlinirea vârstei de 16 ani, copiii trebuie să prezinte adeverința școlară.

!!!!! La începutul fiecărui an școlar/universitar copiii trebuie să depună adeverință din care să rezulte că urmează cursurile anului școlar în curs.

Când poate solicita soţul supravieţuitor pensia de urmaş?

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş :

 1. la împlinirea vârstei standard de pensionare, pe tot timpul vieţii, dacă durata căsătoriei a fost de 15 ani sau de cel puţin 10 ani ;
 2. indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an;
 3. indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut ;
 4. indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut ;
 5. soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut - până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani.

În consecință, pensia de urmaș este reglementată prin legea 127/2019 și este un drept de care pot beneficia copiii persoanei decedate sau soțul supraviețuitor, în anumite condiții.

Comentarii
Articole recomandate
Postul Crăciunului 2024 - ce ai voie, ce nu ai voie și care sunt zilele de dezlegare la pește?

vezi zilele cu dezlegare la pește, ce ai voie sau nu să mănânci sau să faci, istorie și semnificatii, tradiții & obiceiuri

Parastasul de 40 zile în religia ortodoxă

afla semnificația parastasului de 40 zile, ce se dă de pomană, când se face și ce se pregătește pentru biserică și cimitir

Ajutorul de deces 2024 – cine beneficiază, cât este și cum îl obții

vezi actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces