Un deces neașteptat și lipsa unui loc de veci în această situație pot conduce la o creștere considerabilă a costurilor de înmormântare. Tocmai din acest motiv, foarte mulți oameni aleg din timp să achiziționeze un loc de veci, pentru a preîntâmpina și a diminua aceste costuri. 

obtinere loc de veci acte concesionare

Din păcate, în special în marile orașe, găsirea unui loc de veci este uneori aproape imposibilă din cauza locurilor limitate, ceea ce a permis apariția unor persoane care profită de pe urma oamenilor îndurerați și aflați la nevoie, cerându-le acestora chiar și zeci de mii de lei pentru obținerea unui loc de veci. Pe site-urile de specialitate puteți întâlni anunțuri cu vânzarea de locuri de veci la prețuri impresionante, însă ceea ce este cel mai important de menționat este faptul că un loc de veci concesionat nu poate face obiectul unui act de vânzare-cumpărare, ci poate să fie doar donat sau moștenit rudelor de până la gradul 4.

Scopul acestui articol este de a vă prezenta cum puteți intra în posesia unui loc de veci și ce acte sunt necesare pentru acest lucru. 

Organizarea cimitirelor în România

În România, cimitirele pot fi de stat, private sau parohiale, iar locurile de veci pot fi concesionate de către cimitir sau donate de către o persoană fizică. Atenție, concesiunea nu înseamnă proprietate, ci drept de folosință. 

Cimitirul se poate afla în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, a cultelor religioase legal recunoscute sau a unităților locale de cult/biserici în situația cimitirelor confesionale, în proprietatea operatorilor economici, asociațiilor sau fundațiilor, precum și în proprietatea unui alt stat, cu respectarea tratatelor la care România este parte. Administratorul cimitirului este proprietarul acestuia sau cel care deține dreptul de administrare. (vezi Legea nr 102 / 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare actualizată în 2001). 

În Municipiul București, cimitirele de stat sunt administrate de Consiliul General al Municipiului București și funcționează după regulile Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane. În țară, cimitirele de stat pot fi administrate de autoritățile publice locale sau de anumite culte sau comunități.

Cimitirele parohiale aparțin bisericilor în funcție de fiecare cult.

Cimitirele private sunt administrate de firme sau persoane fizice.

În cimitirele parohiale, locurile de veci sunt de două categorii:

 • locuri în folosință nelimitată (veșnică), care sunt atribuite pe o perioadă nedeterminată
 • locuri în folosință temporară, care sunt atribuite pe o perioadă de 7 ani

Locurile în folosință nelimitată pot fi de 1-3 morminte, fiecare mormânt având dimensiunile de 1.20 m lățime și 2.50 m lungime.

Locurile în folosință temporară sunt de un singur mormânt, cu dimensiunile de 1 m lățime și 2.50 m lungime și vor face parte din parcele rezervate numai acestora, acolo unde configurația cimitirului permite.

Un loc de înmormântare în folosință temporară poate fi transformat într-un loc de folosință veșnică la solicitarea expresă a concesionarului, cu achitarea contribuției aferente și acordul administrației cimitirului. Sursa: parohiatreiierarhi.ro

 

Acte necesare pentru concesionare loc de veci în cimitirele de stat

Înainte de deces, pot beneficia de atribuirea unui loc de veci persoanele suferinde sau trecute de 70 de ani, depunând la administratorul cimitirului o cerere anexată la un dosar.

1) Pe caz de boală gravă

 • copie C.I/B.I. a persoanei bolnave
 • act doveditor din care să rezulte că bolnavul este suferind de o boală gravă incurabilă 
 • adeverință de la medicul de familie în care să scrie că bolnavul suferă de boala respectivă și certifică faptul că este incurabilă
 • cerere cu specificarea cimitirului în care dorește locul de veci

 

2) Vârsta înaintată peste 70 ani

 • copie C.I./B.I.
 • cerere cu specificarea cimitirului în care dorește locul
 • declarație notarială pe propria răspundere că nu deține alt loc de veci

 

În caz de deces, atribuirea unui loc de veci (concesiune pentru 7 ani) se poate realiza formulând o cerere și alcătuind un dosar cu următoarele acte:

 • certificat de deces (original şi copie) 
 • adeverinţă de înhumare (original şi copie) 
 • BI/CI sau paşaport (copie şi original) al solicitantului

 

Pot solicita un loc de înhumare următoarele persoane: 

 • soţ/soţie supravieţuitor/oare; 
 • rude de gradul I (copiii defunctului); 
 • rude de gradul II (părinţii defunctului, fraţii şi surorile defunctului); 
 • rude de gradul III (bunicii, străbunicii defunctului); 
 • rude de gradul IV (unchi, mătuşi, veri primari şi fraţii sau surorile bunicilor defunctului); 
 • alte rude colaterale; 
 • persoane care au avut în întreţinere pe cel decedat vor prezenta contractul de întreţinere (original şi copie) sau în lipsa acestuia, declaraţie pe propria răspundere în formă autentică (notarială) sau dată în faţa unui consilier juridic al instituţiei. 

Locul de înmormântare concesionat rămâne în continuare în proprietatea administratorului cimitirului (ACCU sau al parohiei de care aparține) și nu poate fi înstrăinat decât în condițiile prevăzute de regulamentul cimitirului. 

Dreptul dobândit prin actul de concesiune asupra locurilor de înmormântare atribuite în folosință temporară poate fi înstrăinat doar prin succesiune.

Odată cu concesionarea unui loc de înmormântare în cimitir, titularul este obligat la respectarea regulamentului cimitirului. Orice abatere de la regulament poate duce la anularea actului de concesionare și pierderea locului de înmormântare. Este interzisă realizare oricărei fel de lucrări pe locul de înmormântare fără aprobarea administrației cimitirului. Totodată, este interzis ca pe aleile din cimitir să fie montate cruci, borduri, grilaje sau pomi. Concesionarul este obligat să plătească anual taxa de întreținere cimitir.

Descarcă aici un model de cerere concesionare loc de veci pentru cimitirele parohiale.

 

Acte necesare pentru reconcesionarea locurilor de veci:

 • bon cimitir (eliberat de administratorul cimitirului)
 • ultimul loc de concesionare (dacă nu are, să știe unde se găsește mormântul în cimitir)
 • buletinul/cartea de identitate a titularului (dacă titularul locului este decedat, urmașul se prezintă cu certificatul de deces al titularului, la administratorul cimitirului)

 

Acte necesare pentru transcrierea locurilor de veci:

Se pot transcrie locurile de veci, de pe titularul decedat până la rude de gradul IV ascendenți și descendenți preƶentând următoarele documente:

 • dovada gradului de rudenie (copie certificat de naștere + certificate de căsătorie)
 • declarație notarială
 • copie certificat de deces a titularului
 • copie masă succesorală sau certificat de moştenitor

Descarcă model cerere transcriere acte: Cerere transcriere acte

Notă: modelul prezentat aparține accu.ro pentru București, există posibilitatea ca, în alte județe, în funcție de administratorul cimitirului respectiv, cererea să difere

 

Transformare concesiune 7 ani în loc de veci

O persoană se poate adresa Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane pentru transformarea unei concesiuni pe 7 ani într-un loc de veci. Pentru acest proces, trebuie urmaţi câțiva paşi şi prezentate o serie de documente:

 1. concesionarul (persoana căreia i s-a atribuit repartiţia locului de înhumare pe 7 ani/rude de gradul I ale decedatului) va formula o cerere care se găseşte la administraţia cimitirului sau pe site (vezi model cerere mai jos);
 2. pe cererea astfel formulată, administratorul cimitirului unde se află locul, va întocmi un referat de verificare a locului în teren, iar casierul un referat de achitare a tarifelor anuale de întreţinere;
 3. cererea va fi însoţită de următoarele documente:
  • factura de înhumare (original şi copie);
  • Certificat deces defunct înhumat în locul respectiv (original şi copie);
  • Acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie (original şi copie);
  • Declarație notarială în cazul celor îndreptățiți, care renunță la concesiune în favorea altei persoane; în cazul în care nu există rude;
  • Declarație notarială de exonerare a ACCU în caz de litigiu cu alte eventuale părți;
  • BI/CI/Pașaport (original și copie) al solicitantului.
 4. Persoana care solicită transformarea locului de 7 ani în veci va achita contravaloarea concesiunii în funcţie de categoria cimitirului.

Descarcă model cerere: Transformare concesiune 7 ani – în loc de veci 

Descarcă model cerere: Transformare concesiune 25 ani – în loc de veci

Notă: modelele prezentate aparțin accu.ro pentru București, există posibilitatea ca, în alte județe, în funcție de administratorul cimitirului respectiv, cererile să difere

Transmiterea dreptului de folosință a locurilor de înmormântare

Conform regulamentului cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română, este interzisă vânzarea, de către concesionar, a locului / locurilor de înmormântare concesionat/e sau atribuit/e gratuit.

Orice convenție încheiată de titularul actului de concesiune cu o terță persoană privind transmiterea dreptului de folosință al locului concesionat sau atribuit gratuit cu încălcarea regulamentului cimitirelor din BOR este nulă.

Dreptul de concesiune asupra locurilor de înmormântare atribuite în folosință nelimitată se poate transmite numai prin donație sau succesiune legală sau testamentară.

Donația locurilor de înmormântare atribuite în folosință nelimitată se poate face numai între soț / soție sau către rudele de sânge, până la gradul al 4-lea inclusiv, iar dobânditorul plătește o nouă taxă de concesiune. Locurile de înmormântare transmise prin donație sau succesiune sunt indivizibile.

 

Loc de veci dobândit prin succesiune 

În momentul în care o persoană primește moștenire un loc de veci, aceasta trebuie să meargă la notar pentru dezbaterea succesiunii. În acest sens, notarul va solicita de la persoana solicitantă adeverința de valoare (vezi model mai jos) a locului de veci concesionat. 

Pașii pentru obținerea acestei adeverințe sunt următorii:

 1. Persoana îndreptățită***, se va prezenta la administrația cimitirului în care se află locul de veci concesionat pentru a completa formularul tip cu: 
  • actul de identitate (în original și copie)
  • actul de concesiune al locului în original și copie
  • certificatul de deces al titularului concesiunii
 2. După completare, formularul va fi vizat de șeful serviciului și de casier.
 3. Cu formularul astfel vizat și actele mai sus menționate persoana îndreptățită se va prezenta la serviciul Acte de Concesiune, Evidență Locuri de Veci, situat în intrarea Serelor nr.1, sector 4, București (în incinta crematoriului Vitan-Bârzești), pentru depunerea documentației.
 4. La casieria acestui serviciu se va achita suma de 36,37 lei, contravaloarea tarifului pentru eliberare adeverințe.
 5. După trecerea a 3 zile lucrătoare de la înregistrarea documentației, persoana îndreptățită se poate prezenta (cu factura fiscală) la serviciul Acte Concesiune Evidență Locuri de Veci, pentru ridicarea adeverinței de valoare a locului.
 •  

***tarifele anuale de întreținere a cimitirului aferente locului de veci trebuie achitate la zi.

Descarcă model cerere: Cerere adeverinţă de valoare 

Notă: modelul prezentat aparține accu.ro pentru București, există posibilitatea ca, în alte județe, în funcție de administratorul cimitirului respectiv, cererea să difere

 

Loc de veci dobândit prin donație

Pentru obținerea unei adeverințe de valoare (vezi model mai jos) solicitată de notar, în vederea înstrăinării  (DONAȚIE) dreptului de concesiune al locului de veci din cimitirele municipalității, este necesar să fie parcurși următorii pași:

 1. Titularul concesiunii*** se va prezenta la administrația cimitirului pentru a completa formularul tip cu: 
 • actul de identitate (în original și copie)
 • actul de concesiune al locului în original și copie

*** Tarifele anuale de întreținere a cimitirului aferente locului de veci trebuie achitate la zi.

 1. După completare, formularul va fi vizat de administrator și de casier.
 2. Cu formularul astfel vizat și actele mai sus menționate titularul se va prezenta la serviciul Acte de Concesiune, Evidență Locuri de Veci, situat în intrarea Serelor nr.1, sector 4, București (în incinta crematoriului Vitan-Bârzești).
 3. La casieria acestui serviciu se va achita suma de 36,37 lei, contravaloarea tarifului pentru eliberare adeverințe.
 4. După trecerea a 3 zile lucrătoare de la înregistrarea documentației, titularul concesiunii se poate prezenta (cu factura fiscală) la serviciul Acte Concesiune Evidență Locuri de Veci, pentru ridicarea adeverinței de valoare a locului.

Descarcă model cerere: Cerere adeverinţă de valoare 

Notă: modelul prezentat aparține accu.ro pentru București, există posibilitatea ca, în alte județe, în funcție de administratorul cimitirului respectiv, cererea să difere

Descarcă model contract: Contract de donatie loc de veci

 

Atribuirea locurilor de veci în cimitirele private

Achiziția unui loc de veci este posibilă doar în cimitirele private, prin contract de vânzare-cumpărare. În ceea ce priveşte preţurile practicate în cimitirele private, acestea variază în funcţie de localizare și condiţiile oferite. 

E bine de știut în această situație că sunt firme de servicii funerare care pot facilita căutarea unui loc de veci privat în zona dorită de solicitant. În funcție de aceasta, de dimensiunea și de poziția acestuia, firmele respective pot negocia și prețul final. Odată concesionat, locul de veci dintr-un cimitir privat se poate lăsa moștenire, conform regulamentului rudelor, până la gradul patru, inclusiv.

Tarifele pot începe de la 1.000 de lei, însă pot ajunge şi la 10.000 de lei doar pentru locul de veci. În cazul în care se oferă şi o construcţie, în funcţie de complexitatea acesteia, preţurile pot depăşi 10.000 de euro.

 

Condiții necesare pentru cei care dețin un loc de veci

Pentru cei care sunt interesați să aibă un loc de veci, trebuie să aibă în vedere că nu este suficient doar să intri în posesia lui, ci este important și să îl îngrijești corespunzător.

Astfel:

 • este interzisa depozitarea de gunoaie în interiorul cimitirului
 • persoana sau persoanele care au un loc de veci trebuie să îl îngrijească periodic
 • orice situație ce necesită repararea monumentului funerar de la locul de veci trebuie remediată astfel încât să nu cauzeze daune pentru celelalte locuri de veci
 • administratorul cimitirului este cel care se ocupă de curățenia și ordinea de pe lângă locurile de veci
 • așezarea persoanei dragi în locul de veci se face doar de către persoanele sau firmele specializate în acest sens la cererea familiei

Încetarea drepturilor de folosință a unui loc de veci

Dreptul de folosinţă a locurilor de veci atribuite în folosință temporară încetează:

 • la expirarea duratei de folosinţă;
 • când titularul dreptului de folosinţă renunţă la acest drept, în favoarea administraţiei cimitirelor;
 • în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare.

Concesiunea locurilor de înmormântare atribuite în folosință nelimitată încetează:

 • titularul a renunțat în scris la dreptul său de concesiune
 • titularul a renunțat la calitatea de Membru al BOR
 • titularul a decedat fără a avea moștenitori
 • titularii ori dobânditorii prin moștenire sau donație ai dreptului de concesiune nu au achitat taxele corespunzătoare la care erau obligați
 • titularii actului de concesiune nu au achitat timp de 7 ani consecutivi taxa pentru întreținerea locului de înmormântare 
 • menținerea în stare de neîngrijire timp de 7 ani, de părăsire sau de degradare a locului / locurilor respectiv/e concesionat/e 

 

Pe scurt!

Dobandirea unui loc de veci poate fi un proces foarte dificil mai ales dacă nu cunoști procedura. Dacă te-ai gândit să îți cumperi un loc de veci la un cimitir de stat trebuie să știi că vânzarea-cumpărarea este exclusă. Acest lucru este posibil doar în cazul cimitirelor private.

Singura metodă pentru a avea drept de folosință asupra unui loc de veci este concesionarea. Pentru acest lucru îți trebuie doar buletinul iar persoana care vi-l donează este necesar să aibă și actul de concesiune în orginal. Pe lângă acest act mai are nevoie de o adeverință care atestă că are taxele plătite la zi.

Contractul de concesiune se poate încheia pe o perioadă nelimitată numai după ce se achită o taxă la Administrația Cimitirelor. Taxa se achită numai în cazul în care ai deja un loc de veci pe o perioadă de 7 sau 25 de ani.

Comentarii
Articole recomandate
Postul Crăciunului 2023 - ce ai voie, ce nu ai voie și care sunt zilele de dezlegare la pește?

vezi zilele cu dezlegare la pește, ce ai voie sau nu să mănânci sau să faci, istorie și semnificatii, tradiții & obiceiuri

Calendarul Ortodox OCTOMBRIE 2023 - Principalele sărbători creștine din luna octombrie

află care sunt principalele sărbatori religioase ale lunii octombrie și ce datini și obiceiuri au loc în această perioadă

Parastasul de 40 zile în religia ortodoxă

afla semnificația parastasului de 40 zile, ce se dă de pomană, când se face și ce se pregătește pentru biserică și cimitir