Firmele de pompe funebre s-au extins foarte mult în ultimii ani și asta pentru că, din păcate, România se află în topul țărilor membre UE cu cea mai ridicată rată a mortalității. Statisticile spun că la finalul anului 2018 în România erau peste 800 de firme de pompe funebre, numărul acestora crescând de la an la an. (sursa https://www.profit.ro)

acte infiintare firma pompe funebre

Evident, o dată cu creșterea numărului de firme de pompe funebre, pachetele de servicii și produse funerare oferite s-au dezvoltat considerabil reușind astfel să vină în sprijinul familiilor îndurerate și să acopere o mare parte din nevoile lor. În același timp, din nefericire, există în continuare pe piață firme care nu se încadrează în criteriile de eligibilitate acceptate, legea funerară 102/2014 specificând clar aspectele legate de cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare.

În acest articol vei citi despre ce face o firmă de pompe funebre și care sunt autorizațiile și documentele de care are nevoie pentru a presta activitățile de pompe funebre (Cod CAEN 9603). De asemenea, dacă ai nevoie, poți descărca modele de cereri pentru obținerea autorizațiilor respective.

 

Ce înseamnă pompe funebre?

Conform dex, pompe funebre se referă la întreprinderea care se ocupă cu pregătirea și ceremonialul înmormântărilor. Așadar, pompele funebre presupun oferirea atât a serviciilor funerare, cât și a produselor funerare necesare la înmormântări sau, după caz, incinerări. 

Pentru înființarea unei firme de pompe funebre aceasta trebuie încadrată în codul CAEN 9603 care include următoarele activități:

 • înhumarea și incinerarea corpurilor umane sau de animale și activități conexe: 
  • pregătirea decedaților pentru înhumare sau incinerare și servicii de îmbălsămare 
  • asigurarea serviciilor de înhumare sau incinerare 
  • închirierea de spațiu utilat în saloane de pompe funebre 
 • închirierea sau vânzarea locurilor de veci 
 • întreținerea mormintelor și a mauzoleelor 

Ce face o firmă de pompe funebre?

Pe scurt, o firmă de pompe funebre pune la dispoziția clienților servicii funerare și produse funerare. În categoria serviciilor funerare sunt incluse:

 • constatare deces
 • toaletare 
 • îmbălsămare 
 • cosmetică mortuară
 • manipulare decedat / sicriu
 • transport funerar
 • deschiderea și închiderea mormântului
 • înhumare / incinerare
 • consultanță funerară (după deces sau predeces)
 • sprijin în obținerea documentelor necesare pentru înmormântare / ajutor de înmormântare
 • repatriere decedat
 • preluarea și predarea urnei
 • exhumare și reînhumare
 • organizare parastase
 • intermediere loc de veci

În categoria produselor funerare pe care le poate oferi o firmă de pompe funebre sunt incluse:

 • sicrie
 • capace frigorifice
 • pachete alimentare pentru pomană / parastas
 • coroane și aranjamente florale funerare
 • monumente funerare
 • accesorii funerare (batiste, prosoape, doliu, cruce, candele, felinare, lumânări, urne funerare) 

 

Ce condiții trebuie să îndeplinească o firmă pentru a presta activități de pompe funebre?

Desfășurarea unui business în domeniul serviciilor funerare implică autorizarea la Registrul Comerțului a activității prevăzute de clasa CAEN 9603 - Activități de pompe funebre și similare. Ulterior, este necesară obținerea mai multor avize și autorizații, între care, specifice obiectului de activitate prestat, sunt avizul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale în care se desfăşoară activitatea, precum și autorizația sanitară de funcționare. 

Un viitor prestator de pompe funebre trebuie să țină cont de faptul că pentru desfășurarea activității firma sa trebuie să asigure spațiul necesar, amenajat corespunzător, atât pentru decedat, cât și pentru participanții la priveghi. Spațiul respectiv trebuie dotat cu frigider mortuar reprezentat de un capac frigorific pentru sicriu, cu geam, astfel încât trupul neînsuflețit să fie păstrat în condiții optime pe toată durata priveghiului. În același timp, transportul funerar asigurat de firma de pompe funebre presupune ca acesta să fie efectuat cu autovehicule omologate și conforme cu standardele europene în vigoare. Firma de pompe funebre va respecta tradiția obiceiurilor religioase atât ortodoxe, cât și specifice altor religii, conform cerințelor clientilor.

 

Ce legi stau la baza activității de pompe funebre?

Reglementările legislative care fac trimitere la activitatea de servicii funerare sunt următoarele:

 • Legea funerară nr. 102 din 08 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
 • HG nr. 741 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare
 • Ordinul nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
 • Ordinul nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 
 • LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale

Documente necesare obținerii autorizării sanitare pentru prestarea de servicii funerare

Autorizarea sanitară pentru prestarea de servicii funerare se realizează în baza referatului de evaluare, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare.

Prestatorul de servicii funerare depune la direcția de sănătate publică următoarele documente:

 • copie de pe certificatul de înregistrare a societății la registrul comerțului;
 • dovada deținerii spațiului în care se prestează serviciile funerare;
 • memoriul tehnic care să cuprindă detalii privind spațiile și mijloacele de transport;
 • dovada că operatorul economic care prestează servicii funerare are în dotare cel puțin o trusă de îmbălsămare conform prezentelor norme;
 • dovada că are angajat cel puțin un tanatopractor cu diplomă obținută conform prezentelor norme;
 • fișele de aptitudine ale întregului personal care lucrează în firma de servicii funerare care atestă efectuarea examenelor medicale la angajare și/sau examenele medicale periodice, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare. Suplimentar, persoanele care prestează efectiv îngrijiri mortuare, inclusiv cele care transportă decedații, vor prezenta și un certificat de sănătate mintală;
 • autorizația emisă conform Legii nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare mijloc de transport;
 • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;
 • declarația pe propria răspundere că spațiul pentru care se solicită autorizarea este deținut legal și nu face obiectul vreunui litigiu;
 • în funcție de specificul activității se pot solicita și alte documente care să ateste îndeplinirea cerințelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

Activitățile de verificare a conformității cu normele de igienă și sănătate publică și/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizației sanitare de funcționare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării, iar rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare. Descarcă model referat: Model referat de evaluare pentru autorizarea sanitară a prestatorilor de servicii funerareDocumente necesare obținerii avizului consiliului local al unității administrativ-teritoriale

În vederea obținerii avizului consiliului local al unității administrativ-teritoriale în care își desfășoară activitatea, prestatorul de servicii funerare întocmește un dosar care să conțină:

 • documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuții în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului și efectuarea de îngrijiri mortuare are competențele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerința de competență specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenți de marketing, șoferi, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;
 • dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puțin 3 angajați, astfel:
  • un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică și practică în urma căruia a obținut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa și semna certificatul de îmbălsămare, conform formularului - descarcă model:  Certificat de Îmbălsămare/Tanatopraxie 
  • minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuții în efectuarea transportului decedatului;
 • nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul local și are constituit fondul de garantare;
 • Fondul de garantare este constituit pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare. Nivelul fondului de garantare se stabileşte la nivelul contravalorii a cinci ajutoare de înmormântare, cu obligativitatea majorării acestui fond în funcţie de actualizările anuale ale cuantumului acestui ajutor şi de realimentare în cazul plăţii de despăgubiri.
 • Constituie fond de garantare: 
  • suma depusă într-un cont special la banca la care operatorul economic are deschis contul curent;
  • garanţia bancară sau asigurarea de malpraxis încheiată la valoarea fondului de garantare stabilit prin hotărâre a Guvernului.
 • dovada deținerii spațiului corespunzător pentru desfășurarea obiectului de activitate, respectiv copie a autorizației sanitare de funcționare emise de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București.
 • spaţiul destinat activităţilor de servicii funerare trebuie să aibă o suprafaţă de minim 30 mp, cu o zonă de primire a clienţilor şi spaţiu de prezentare a produselor; în cazul în care acest spaţiu este situat în continuarea spaţiului prevăzut anterior, se asigură un circuit separat de activitatea de primire a clienţilor şi prezentare a produselor;
 • spaţiul pentru prestarea activităţilor de îngrijiri mortuare are o suprafaţă minimă de 16 mp, cu următoarele dotări igienico-sanitare:
  • sursă de apă potabilă;
  • racord la sistemul de canalizare prevăzut obligatoriu cu filtru;
  • agregat frigorific mortuar pentru păstrarea corpului neînsufleţit la o temperatură de 0-5°C;
  • suprafeţe lavabile, podea cu sifon de pardoseală şi pantă de scurgere;
  • condiţii de microclimat;
  • grup sanitar prevăzut cu duş şi vestiar pentru angajaţi;

Avizul consiliului local poate fi retras în cazul în care se constată nerespectarea condițiilor inițiale care au stat la baza obținerii avizului consiliului local al unității administrativ-teritoriale.

 

Documente necesare pentru efectuarea activității de transport funerar

Prestatorul de servicii funerare trebuie să respecte normele de igienă în timpul transportului și înhumării, pentru protecția sănătății publice. Transportul în vederea înhumării se realizează cu capacul sicriului închis.

Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare se realizează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • transportul se realizează cu vehicule special amenajate deţinute de transportatorul autorizat în proprietate sau în baza unui contract de leasing;
 • transportul se efectuează în localitatea de autorizare sau între localitatea de autorizare şi alte localităţi;
 • pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe şi încasează de la persoanele care au comandat executarea serviciului un tarif pe bază de document fiscal.

Conducătorul vehiculului este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente:

 • copia conformă a autorizaţiei de transport, eliberată de autoritatea de autorizare;
 • documentul fiscal care atestă că serviciul de transport respectiv a fost plătit anticipat;
 • alte documente prevăzute de lege.

Autovehiculele special amenajate în acest scop trebuie să respecte condițiile prevăzute în documentul Specificații tehnice pentru autovehiculele societăților de servicii funerare - descarcă document: Specificații tehnice pentru autovehiculele societăților de servicii funerare

În cazul persoanelor decedate în alte localități, situate la o distanță mai mare de 30 km de cea în care urmează să aibă loc înhumarea, pentru înhumare sunt necesare atât certificatul de deces, cât și avizul sanitar de transport care se eliberează de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București. Descarcă model aviz: Model aviz sanitar de transport persoane decedate 

În cazul unui deces în străinătate, transportul corpului neînsuflețit în România se poate face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională a ţării respective şi în conformitate cu regulile internaţionale aplicabile. Personalul consular vă poate oferi detalii în legătură cu această procedură şi vă poate facilita contactul cu casele funerare care asigură transportul în România.

Pentru transportul internaţional al corpurilor neînsufleţite este necesar paşaportul mortuar; paşaportul mortuar se eliberează de ambasadele sau consulatele României (pentru transportul urnelor cu cenuşa cremată nu este necesar paşaport mortuar). Descarcă model paşaport mortuar: Model pașaport pentru transport persoane decedate 

 

Documente necesare pentru efectuarea activității de îmbălsămare / tanatopraxie

Activitatea specifică prin care se acordă servicii sub formă de îngrijiri mortuare și de tanatopraxie persoanelor decedate presupune obligativitatea deținerii unei truse de îmbălsămare/tanatopraxie care va conține un set minimal de instrumente, după cum urmează: un bisturiu cu lame detașabile, depărtătoare, pense, tuburi vasculare de diferite diametre, seringi și ace hipodermice, pompa pentru lichide, inclusiv cu aspirație, ace drepte și curbe pentru cusut, ață chirurgicală, sondă canelată, foarfecă mare și mică, stilet butonat, tifon, vată, substanțe dezinfectante, soluții pentru îmbălsămare, trusă de machiaj.

Este obligatorie aplicarea unei brățări în jurul încheieturii mâinii drepte sau stângi a decedatului pe care sunt imprimate datele de identificare ale firmei care a acordat serviciile funerare, îngrijirile mortuare și serviciile de tanatopraxie. Brățara nu se confecționează din materiale biodegradabile.

În conformitate cu precizările art. 8, alin. (c) din HG 741/2016, procedura de îmbălsămare/ tanatopraxie care se efectuează în afara serviciilor de prosectură sau medicină legală se realizează cu avizul Direcției de Sănătate Publică, la cererea tanatopractorului, care va depune următoarele documente:

Documente necesare obținerii autorizației sanitare de funcționare pentru activități de incinerare a persoanelor decedate (cadavre umane)

Înfiinţarea, transformarea şi reînnoirea crematoriilor se fac în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism, pe baza autorizaţiei de construcţie.

Dacă, în conformitate cu menţiunea din certificatul de deces, persoana decedată poate fi incinerată, incinerarea poate avea loc în oricare crematoriu uman în funcţiune din ţară. Administraţia crematoriului păstrează o copie a certificatului de deces.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1532/2017, documentele necesare obținerii autorizației sanitare de funcționare pentru activități de incinerare a persoanelor decedate sunt următoarele:

 • memoriul tehnic cu detalii constructive ale crematoriului;
 • planul de situaţie cu încadrarea în zonă;
 • certificat de urbanism;
 • schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice activităţii;
 • actul de înfiinţare a crematoriului/ autorizaţia de construcţie;
 • acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
 • declaraţie pe propria răspundere că spaţiul este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, respectiv chitanţa de plată a tarifului de autorizare, în valoare de 300 lei - copie conformă cu originalul;
 • alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale, identificate de personalul specializat, prezentate în etapa de evaluare;
 • copia chitanţei reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare (conform art. 475 alin 1 din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare) eliberată de unitatea administrativ-teritorială unde se află situat obiectivul şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea.

Descarcă model cerere: Model cerere pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare pentru activități de incinerare a persoanelor decedate

Descarcă model referat: Model referat de evaluare pentru autorizarea sanitară a activităţilor de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane)

 

Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de înmormântare / înhumare (cimitire)

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1532/2017, pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare pentru activități de înmormântare / înhumare sunt necesare următoarele documente:

 • memoriu tehnic;
 • certificatul de urbanism (doar pentru cimitirele înființate după anul 1958);
 • planul de situație cu încadrare în zonă;
 • schițe cu detalii de structură funcțională și dotări specifice;
 • actul de înființare al cimitirului;
 • acte doveditoare privind deținerea legală a spațiului; 
 • declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirului, avizat de autoritatea publică locală;
 • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, respectiv chitanţa de plată a tarifului de autorizare, în valoare de 300 lei - copie conformă cu originalul;
 • copia chitanţei reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare (conform art. 475 alin 1 din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare) eliberată de unitatea administrativ-teritorială unde se află situat obiectivul şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea;
 • alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale, identificate de personalul specializat, prezentate în etapa de evaluare.

Documentele menţionate vor fi depuse, într-un dosar, în copie, cu menţiunea „conform cu originalul“ şi vor fi semnate şi/sau ştampilate de către solicitant.

Descarcă model cerere: Model cerere autorizație sanitară de funcționare pentru activități de înmormântare/înhumare

Descarcă model referat: Model referat de evaluare pentru autorizarea sanitară a activităţilor de înmormântare / înhumare (cimitire)

 

Documente necesare pentru eliberarea autorizației de deshumare și transport oseminte

Exhumarea/Deshumarea persoanelor decedate se realizează conform prevederilor art. 9 alin. (4) și (5) din Legea nr. 102/2014.

Deshumarea se poate face înainte de 7 ani de la data înhumării, cu avizul direcțiilor de sănătate publică, după împlinirea termenului de un an de la data înhumării și numai în perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare.

Descarcă model aviz sanitar: Model aviz sanitar pentru deshumarea, transportul și reînhumarea cadavrelor umane

Exhumările/Deshumările și reînhumările se fac de către administrațiile cimitirelor, în prezența familiei persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia și a administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice.

În cazul exhumărilor dispuse de parchet sau de instanța judecătorească, la reînhumare este obligatorie prezența reprezentantului acesteia.

 

Documente necesare pentru comercializarea sicrielor 

Pentru a preveni riscurile ce pot apărea în timpul transportului şi înhumării, sicriele vor putea fi comercializate numai însoţite de certificat de conformitate emis de către producător şi vor îndeplini următoarele condiţii:

 • rezistenţă la manevre mecanice;
 • sistem de închidere etanş;
 • confecţionate din materiale biodegradabile, cu o grosime minimă de 18 mm;
 • să nu fie tratate cu produse biocide şi produse clasificate ca periculoase;
 • confecţionate din materiale care nu conţin compuşi pe bază de clor, cauciuc, metale grele şi aliajele acestora (plumb, mercur, cadmiu, crom, nichel, arsen, molibden şi mangan);
 • este interzisă folosirea de finisaje bicromate galvanizate ale feroneriei şi ale elementelor de fixare a acestora.

Documentaţia necesară pentru certificarea conformităţii se compune din:

 • cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii
 • memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate; 
 • dovada achitării tarifului de certificare.

Descarcă model declaraţie: Model declarație de conformitate

Descarcă model cerere: Model cerere pentru certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică

Cu siguranță, una dintre afacerile cu cea mai fulminantă dezvoltare în România din ultimii ani o constituie activitatea de pompe funebre. Fie că ești dintr-un oraș mare, fie că te situezi într-o localitate mai mică, dacă optezi pentru deschiderea unui asemenea business este clar că nu poți trece peste anumite etape. Pe lângă birocrația pe care o impune deschiderea oricărei afaceri (și am văzut că e ceva), este important să fii la punct cu toate reglementările legale în vigoare. Totodată, ai nevoie de colaboratori de încredere (la rândul lor cu toate acreditările necesare) - firme de catering, florării, transport, producători de articole funerare, etc - precum și de angajați sau persoane specializate care să întreprindă măsurile legale pentru obținerea documentației de înmormântare și a ajutorului de deces.

O firmă de pompe funebre profesionistă reușește să își câștige renumele tocmai prin acordarea unor servicii și produse funerare de calitate, pentru care prezintă garanție și sunt conforme tuturor normelor legale impuse.  

Comentarii
Articole recomandate
10 întrebări frecvente despre parastase și pomeni

află răspunsul la cele mai frecvente întrebări legate de parastas și pomană

20 întrebări frecvente despre incinerarea umană

Incinerarea umană reprezintă o practică foarte veche în istoria omenirii. Vezi răspunsurile la cele mai frecvente 20 de întrebări legate de incinerare!

20 întrebări frecvente despre repatrierea decedaților români din străinătate

Cat costă repatrierea? Cât durează? Vezi răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de serviciile de repatriere!