Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis sunt sărbătorite în calendarul ortodox pe data de 17 septembrie. Model de femeie creștină autentică, Sfânta Muceniță Sofia a rămas văduvă imediat după ce a dat naștere celor trei fiice:  Pistis, Elpis și Agapis. În ciuda greutăților pe care le-a întâmpinat, Sfânta Muceniță nu și-a pierdut nicio clipă credința în Dumnezeu și și-a crescut fiicele cu multă dragoste pentru acesta. 

sfanta sofia

Sfintele au trăit în Italia, la Roma, și au pătimit în vremea împăratului păgân Adrian (117-138). Era o perioadă în care creștinii erau persecutați, iar Sofia și fiicele sale au avut mult de suferit. Citește în continuare povestea sfintei mucenițe și a fiicelor sale, precum și acatistul și rugăciunea pe care le poți rosti către sfânta muceniță.

 

Viața Sfintei Mucenițe Sofia și a fiicelor sale

Sofia, nume grecesc, înseamnă înțelepciune. Cele trei fiice ale sale purtau numele celor trei virtuți teologice: Pistis - credință, Elpis - nădejde și Agapis - dragoste.

Prefectul provinciei, Antioh, a aflat de frumusețea și înțelepciunea fetelor, precum și de faptul că erau creștine. Din acest motiv el le-a denunțat împăratului Adrian, iar acesta le-a poruncit să aducă jertfă zeiței Artemis. Pentru că au refuzat, împăratul a poruncit să fie ucise doar fiicele, astfel încât mama să sufere mai mult, nu doar chinurile pedepselor ci și pierderea fiicelor. Fetele au fost martirizate în anul 137. La moartea lor, Pistis avea 12 ani, Elpis 10 ani și Agapis 9 ani.

Sofia a luat trupurile celor trei fiice și le-a îngropat pe un deal, în afara cetății. După trei zile de rugăciune la mormântul acestora, și-a dat duhul în mâinile Domnului. (sursa: aici)

 

Etimologia / semnificația numelui Sofia

Sofia - este de origine greacă și are semnificația de "înțelepciune". Întâlnit cu precădere în epoca bizantină, când a fost purtat de soțiile împăraților bizantini Iustin și Iustinian, Sofia este folosit astăzi de aproape toate popoarele europene. Celebrând ideea de "înțelepciune divină", atât celebrul monument din Constantinopol (biserica imperială clădită de împăratul Iustinian, cea mai frumoasă și impunătoare din Constantinopol), cât și biserica după care a fost denumită capitala Bulgariei poartă numele de Sofia. Începând cu anul 1992, Sfânta Mucenița Sofia a devenit ocrotitoarea capitalei Bugariei.

 

Unde se găsesc moaștele Sfintei Mucenițe Sofia și a fiicelor sale?

Mormintele Sfintei Sofia și a fiicelor sale Pistis, Elpis și Agapis au fost localizate pe drumul roman Via Aurelia, loc unde s-a ridicat ulterior Biserica "Sfântul Mucenic Pangratie".

 

Acatistul Sfintei Mucenițe Sofia și a fiicelor sale

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

 

Condac 1

Roabelor celor alese ale Domnului Celui Atotţiitor, Pistis, Elpis şi Agapis şi maicii voastre celei înţelepte, Sofia, cântare de laudă cu înduioşare vă aducem. Iar voi, îndrăzneală către Hristos Dumnezeu având, rugaţi-vă pentru noi de păcate şi necazuri să ne izbăvim şi cu mulţumire vouă să vă cântăm: Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

Icos 1

Îngerii în Ceruri se bucură vieţuirea voastră cea plină de virtuţi văzând, căci în citirea Dumnezeieştilor Scripturi, în osteneli, post, rugăciune şi milostenie o aţi petrecut, de mama voastră fără încetare învăţate fiind, modele vii ale celor trei virtuţi teologice arătându-vă, căci cu numele lor numite aţi fost. Iar noi, de această înţelepciune a mamei voastre şi de cuminţenia voastră desăvârşită mişcaţi fiind, cu evlavie vă grăim:

Bucuraţi-vă, surori cu acelaşi duh, după cele trei virtuţi numite;

Bucuraţi-vă, căci în ascultare de mama voastră cea de Dumnezeu înţelepţită pe treptele desăvârşirii aţi urcat;

Bucuraţi-vă, căci precum trei mlădiţe ale raiului, în Roma cea rău-credincioasă aţi crescut;

Bucură-te, Sofia, ceea ce fiicelor tale numele virtuţilor le-ai dat şi în veşnicie a le împlini le-ai învăţat;

Bucură-te, Pistis, ceea ce prin credinţă pe cele nevăzute, ca pe unele văzute, a le vedea ne ajuţi;

Bucură-te, ceea ce în nestricăciune te-ai îmbrăcat;

Bucură-te, Elpis, ceea ce cu credinţa suferinţele noastre în vâltoarea necazurilor le micşorezi şi pe cele de sus cu dreapta ta ni le arăţi;

Bucură-te, ceea ce Împărăţia Cerurilor ai moştenit;

Bucură-te, Agapis, ceea ce cu dragostea dumnezeiască fericirea vieţii veşnice ne-o descoperi;

Bucură-te, ceea ce cu harul Duhului Sfânt te-ai umbrit;

Bucură-te, Sofia, căci numele tău înseamnă înţelepciune şi cu înţelepciune pe fiicele tale le-ai crescut;

Bucură-te, ceea ce în virtuţile credinţei, nădejdii şi dragostei pe noi ne întăreşti;

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

 

Condac 2

Văzând înţeleapta Sofia slugile, care a o chema împreună cu fiicele ei la împăratul Adrian au venit, şi pricina chemării lor cunoscând, cu copilele ei la rugăciune s-a aşezat, ajutorul lui Dumnezeu cerând: iar după rugăciune, de mână luându-se, ca o cunună împletită, împreună au mers, lui Hristos Dumnezeu cântând: Aliluia.

Icos 2

Cuget neîndoielnic aţi avut, sfintelor, căci, atunci când în palatul împărătesc aţi fost duse, înaintea împăratului Adrian cu faţa luminoasă, cu ochii veseli şi cu inima plină de bărbăţie aţi stat. Iar împăratul, cinstitele şi neînfricatele voastre feţe privind şi înţelepciunea Sofiei văzând, judecata sa pentru altă vreme a amânat-o şi la o femeie nobilă v-a trimis, iar la ea trei zile aţi stat şi maica voastră preaînţeleaptă cuvintele cele de Dumnezeu insuflate zi şi noapte v-a învăţat. Pentru aceasta, fericindu-vă, unele ca acestea vă cântăm:

Bucuraţi-vă, cele trei mieluşele neîntinate ale lui Hristos, ce cununile virtuţilor le-aţi dobândit;

Bucuraţi-vă, cele trei surori pline de virtuţi,ce credinţă tare,nădejde neîndoielnică şi dragoste nefăţarnică către Domnul Dumnezeu aţi arătat;

Bucuraţi-vă, cele ce frumuseţea şi tinereţea voastră nu le-aţi cruţat, de dragul Celui ce cu bunătatea este mai frumos decât fiii oamenilor;

Bucură-te, Sofia, ceea ce pe copilele tale cele iubite la nevoinţa mucenicească pentru Hristos le-ai îndemnat,

Bucură-te, Pistis, ceea ce prin chinul pentru Hristos credinţa ta o ai mărturisit;

Bucură-te, ceea ce pe surorile tale prin credinţă puternică le-ai ridicat;

Bucură-te, Elpis, ceea ce nădejde tare în Hristos ţi-ai pus;

Bucură-te, ceea ce pe surorile tale cu nădejde neslăbită le-ai întărit;

Bucură-te, Agapis, ceea ce prin chinurile pentru Hristos dragostea ta lucrătoare o ai arătat;

Bucură-te, ceea ce pe surorile tale cu focul dragostei le-ai îngrădit;

Bucură-te, Sofia, ceea ce pe dulcile tale copile slava şi bogăţia şi toată dulceaţa acestei lumi stricăcioase a le dispreţui le-ai îndemnat;

Bucură-te, ceea ce pe bunele tale fiice până la sânge pentru Domnul a sta şi pentru El a muri cu sârguinţă le-ai învăţat;

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

 

Condac 3

Cu puterea dumnezeiască adumbrite aţi fost, muceniţelor, căci virtuţile numelor voastre cu fapta în nevoinţele cele muceniceşti le-aţi arătat, lui Dumnezeu cântând: Aliluia.

Icos 3

Având în ele sfintele muceniţe stâlpul credinţei, aripile nădejdii şi focul Agapisi şi cu plăcere cuvintele maicii lor ascultând, una pe alta în îndelungă-răbdare se întăreau şi cu bucurie mergeau, cinstita mucenicie pentru Hristos dorind. Lui, ca Dumnezeului nostru, închinându-ne, cu aceste laude pe voi vă cinstim:

Bucuraţi-vă, cele ce pentru viaţa veşnică de pierderea acestei vieţi vremelnice nici un pic nu v-aţi întristat;

Bucuraţi-vă, cele ce pentru cinstirea lui Hristos trupurile la chinuri le-aţi dat;

Bucuraţi-vă, căci cele trei vase mult-preţioase ale credinţei, nădejdii şi dragostei în dar lui Dumnezeu I le-aţi adus;

Bucură-te, Sofia, căci din dragoste pentru fiicele tale cu toată inima Împărăţia lui Dumnezeu ele să o moştenească ţi-ai dorit;

Bucură-te, Pistis, ceea ce sufletele noastre cu credinţa le luminezi;

Bucură-te, ceea ce la adăpostul cel liniştit ne ridici;

Bucură-te, Elpis, ceea ce inimile noastre cu dulceaţa nădejdii le viezi;

Bucură-te, ceea ce din vâltoarea deznădejdii ne scoţi;

Bucură-te, Agapis, ceea ce suferinţele şi necazurile noastre în bucurie le prefaci;

Bucură-te, ceea ce inimile noastre împietrite la înduioşare le duci;

Bucură-te, Sofia, ceea ce cu înţelepciune spre cele bune ne povăţuieşti;

Bucură-te, ceea ce ochiul cel întunecat al sufletelor noastre îl luminezi;

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

 

Condac 4

Furtuna mâniei tiranilor asupra ta, sfântă Pistis, s-a năpustit, însă nu te-a clătinat: căci cine poate urni din loc credinţa ta nebiruită, ca un diamant puternic ce îţi este, căci pe cei credincioşi împreună cu tine i-ai învăţat a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 4

Auzindu-le înţeleapta maică pe fiicele sale înaintea împăratului pe Hristos fără frică mărturisind şi spunând că numai pe El Îl doresc, pentru dulcele Iisus Hristos chinuri amare gata fiind a suferi şi a răbda, foarte s-a bucurat şi pe Dumnezeu L-a rugat în apropiatele chinuri să le întărească. Iar noi, această dorinţă lăudând, primei fiice a înţeleptei maici unele ca acestea îi cântăm:

Bucură-te, Pistis, ceea ce cumplitele bătăi pentru dulcele Iisus cu bucurie le-ai primit;

Bucură-te, ceea ce sânii tăi cei tăiaţi, ca pe doi crini curaţi, jertfă înaintea Domnului i-ai adus;

Bucură-te, căci din rănile tale în loc de sânge lapte a curs;

Bucură-te, căci pe fier încins pusă ai fost;

Bucură-te, căci în apă clocotită aruncată fiind, nici un pic nu te-ai fript, nici nu te-ai vătămat;

Bucură-te, ceea ce patimile noastre cu răcoare cerească le potoleşti;

Bucură-te, ceea ce focul chinurilor noastre în timpul bolilor îl stingi;

Bucură-te, ceea ce cu semnul credinţei în mijlocul năpastelor ne însemni;

Bucură-te, ceea ce cu scutul credinţei în lupta cu vrăjmaşul ne ocroteşti;

Bucură-te, căci cinstitul tău cap pentru Capul Bisericii, Hristos Dumnezeu, sub sabie cu bucurie l-ai plecat;

Bucură-te, căci prin vărsarea sângelui tău vrednică de Mirele Cel Nemuritor te-ai arătat;

Bucură-te, ceea ce pe tărâmul dorit ai ajuns şi pe Domnul Mântuitorul Cel iubit L-ai văzut;

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

 

Condac 5

Cu stelele cele dumnezeieşti v-aţi asemănat, Pistis, Elpis şi Agapis, căci cu toată inima numai de viaţa cea veşnică v-aţi alipit şi la frumuseţea cea nespusă, Iisus Hristos, degrabă aţi alergat, pentru El să muriţi şi cu dumnezeiasca Lui vedere să vă desfătaţi, cântându-I: Aliluia.

Icos 5

Văzând-o surorile cele biruitoare pe sfânta Pistis cu bucurie pentru Hristos suferind, şi ele sufletele lor pentru El a le pune au voit: iar împăratul, pe sfânta Elpis a o ispiti a început şi, în acelaşi gând cu sora ei văzând-o fiind, la chinuri a trimis-o, nimic neizbutind. Iar noi, pe sfânta Elpis pentru această înţelepciune a ei fericind-o, o slăvim şi îi cântăm:

Bucură-te, Elpis, ceea ce crunt bătută fiind, nădejdea cea prealuminoasă în Domnul nu ţi-ai pierdut;

Bucură-te, ceea ce chinurile tale fără cârtire în tăcere le-ai răbdat;

Bucură-te, ceea ce şi nouă răbdare puternică ne dăruieşti;

Bucură-te, căci în cuptorul cel încins nearsă fiind, laudă lui Dumnezeu ai înălţat;

Bucură-te, căci şi pe noi în suferinţe a-L lăuda pe Dumnezeu ne înveţi;

Bucură-te, căci cu gheare de fier străpunsă ai fost,

Bucură-te, căci pe noi, cei ce în necazuri ne aflăm, cu razele nădejdii ne luminezi;

Bucură-te, căci minunată şi bună mireasmă din rănile tale a ieşit;

Bucură-te, ceea ce nădejdea neclintită în Domnul Iisus neschimbată o ai păzit;

Bucură-te, ceea ce deznădejdea şi neputinţa din inimile noastre le nimiceşti;

Bucură-te, ceea ce tăierea sabiei pentru Hristos cu bucurie o ai primit;

Bucură-te, căci nouă, celor copleşiţi de necazurile pământeşti, pacea veşnică ne-o descoperi;

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

 

Condac 6

Propovăduitorilor şi purtătorilor de Dumnezeu apostoli asemenea aţi fost, de Dumnezeu înţelepţitelor surori: căci prin virtuţile voastre tuturor credincioşilor le-aţi propovăduit credinţa, nădejdea şi dragostea către Domnul, Stăpânul tuturor, cântându-I: Aliluia.

Icos 6

Ca soarele ai strălucit, sfântă Agapis, căci cine poate sta aşa pentru iubitul său Domn decât dragostea, precum este scris: că dragostea este mai tare ca moartea şi apa cea multă nu o poate stinge şi râurile nu o pot îneca. Te rugăm acum, Agapis sfântă, pe tine ceea ce cu flacără serafimică de iubire pentru Domnul arzi, înnoieşte inimile noastre cele împietrite şi uscate, aprinde în noi, cei ce în dragoste am sărăcit, lumina iubirii, ca pe Domnul şi pe tot aproapele nostru să începem a-i iubi, căci ţie, rugătoarei noastre, aceste cântări de laudă îţi aducem:

Bucură-te, Agapis, căci apele cele multe ale farmecelor lumeşti dragostea ta pentru Hristos nu au stins-o;

Bucură-te, căci toate dezmierdările şi darurile împăratului lepădând, sufletul tău pentru Domnul l-ai pus;

Bucură-te, căci râurile necazurilor şi ale suferinţelor dragostea ta nu au înecat-o;

Bucură-te, ceea ce pentru Domnul Iisus pe roată ai fost trasă, cu parul ai fost bătută, cu căngile ai fost străpunsă şi în cuptor încins ai fost aruncată;

Bucură-te, căci în cumplitele tale chinuri de puterea lui Dumnezeu întărită a fost;

Bucură-te, ceea ce prin sângele tău, pe care din dragoste pentru Nemuritorul tău Mire Hristos l-ai vărsat, în inimile noastre cele reci dragostea o aprinzi;

Bucură-te, ceea ce limpede ne-ai arătat că pentru dragoste toate chinurile cu bucurie sunt îndurate;

Bucură-te, ceea ce ne-ai arătat că dragostea dumnezeiască la viaţa veşnică ne duce;

Bucură-te, ceea ce însăţi te-ai încredinţat că dragostea dumnezeiască descoperirea nemuririi este;

Bucură-te, că nici o tortură de dragostea lui Hristos nu te-a putut despărţi;

Bucură-te, ceea ce în chinuri ca apostolii ai binevestit, căci de dragostea lui Dumnezeu nu te desparte nici necazul, nici strâmtorarea, nici prigoana, nici foamea, nici goliciunea, nici nenorocirea, nici sabia;

Bucură-te, căci pentru dragostea lui Hristos cu sabia capul ţi-a fost tăiat;

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

 

Condac 7

Voind sfintele fecioare mai repede de trup a se despărţi şi cu Hristos a se uni, când la tăierea sabiei au mers, una pe alta şi toate trei pe mama lor, Sofia, îmbrăţişând-o, s-au sărutat, iubirea frăţească pe noi învăţându-ne ca toţi împreună lui Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia.

Icos 7

Minune nouă Domnul a arătat când fecioarelor celor atât de tinere, ce pentru mărturisirea numelui Lui sufereau, ajutorul Său l-a trimis: căci cu credinţa,nădejdea şi dragostea întărite şi înălţate fiind, cu bucurie nevoinţele şi-au săvârşit. Iar noi, în acelaşi gând şi acelaşi duh până la sfârşitul vieţii petrecând, pe voi vă rugăm buna înţelegere în săvârşirea faptelor bune să ne-o trimiteţi şi nouă, celor ce cu glas de înduioşare vă mărim:

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, cele ce numai pe calea chinurilor până la porţile cereşti aţi mers;

Bucuraţi-vă, cele ce în cămara prealuminoasă a preaiubitului vostru Mire în glas de bucurie aţi intrat;

Bucuraţi-vă, căci Iisus Hristos rănile pe trupurile voastre ca stelele pe cer le-a luminat;

Bucură-te, Sofia, ceea ce cu bucurie în chinuri pe copilele tale le-ai privit;

Bucuraţi-vă, căci cu frumuseţea cerească, pe care ochiul nu a văzut-o, Domnul frumuseţea voastră, cea umbrită de chinuri, a împodobit-o;

Bucuraţi-vă, cele ce cununile răsplăţii le-aţi primit;

Bucuraţi-vă, cele trei stele, de Soarele dreptăţii luminate;

Bucură-te, Sofia, ceea ce în mărturisirea plină de bărbăţie a numelui lui Hristos de către fiicele tale mângâiere mare ai dobândit;

Bucuraţi-vă, căci negura îndoielilor noastre o aţi împrăştiat;

Bucuraţi-vă, căci pe noi, cei descurajaţi de suferinţele sufleteşti şi trupeşti, ne întăriţi;

Bucuraţi-vă, căci cu frumuseţea iubirii inimile noastre le împodobiţi;

Bucură-te, Sofia, tăria şi mângâierea celor istoviţi în necazuri şi nevoi;

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

 

Condac 8

Străin lucru şi neînţeles de noi, cei ce în plăcerile lumeşti ne afundăm, vedem, căci sfânta Sofia, cumplitele şi amarele chinuri şi moartea copilelor sale iubite văzând, nici un pic nu s-a întristat, ci foarte cu duhul s-a bucurat, cântând lui Dumnezeu: Aliluia.

Icos 8

Toată întru cele de sus sfânta Sofia era când fiicele ei cu vorbe dulci şi cu îndemnuri înţelepte în chinuri se nevoiau. Căci, dacă din fire a fi înclinată spre lacrimi se cuvenea, din iubire pentru Hristos spre bucurie s-a plecat, căci tristeţea inimii şi durerea de maică pentru copile de iubirea lui Dumnezeu în ea au fost biruite. Cu mare dragoste pe fiicele ei iubind, mai mult decât orice Împărăţia Cerurilor a dorit. Pentru aceasta, de înţelepciunea şi de marea ta iubire pentru fiice minunându-ne, te slăvim şi îţi cântăm:

Bucură-te, Sofia, căci s-a veselit sufletul tău de fericitul sfârşit al fiicelor tale, ce cu îndrăzneală numele sfânt al Domnului l-au mărturisit;

Bucură-te, căci prin încununarea mucenicească a copilelor tale cinste şi slavă ai primit;

Bucură-te, căci de partea mucenicilor şi de împreună-şederea cu fiicele tale în slava cerească a lui Hristos Dumnezeu te-ai învrednicit;

Bucură-te, căci cinstitele trupuri ale fiicelor tale cu lacrimi de bucurie le-ai îngropat;

Bucură-te, căci trei zile la mormântul lor ai stat şi în somnul morţii în Domnul ai adormit;

Bucură-te, căci, chiar de nu cu trupul, totuşi cu inima pentru Hristos ai suferit;

Bucură-te, căci pe cele trei fiice pline de virtuţi, prin care credinţă,nădejde şi dragoste către Domnul ai arătat, în dar Preasfintei Treimi le-ai adus;

Bucură-te, căci prin naştere de prunci te-ai mântuit;

Bucură-te, maică minunată, vrednică de cinstită pomenire;

Bucură-te, ceea ce, ca fiicele ale sângele lor pentru Hristos să-l verse, te-ai rugat;

Bucură-te, ceea ce pe noi ne înţelepţeşti ca virtuţile credinţei, a nădejdii şi a dragostei neschimbate să le păzim;

Bucură-te, ceea ce Treimii Celei Făcătoare de Viaţă pentru noi te rogi;

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

 

Condac 9

Toţi Îngerii de suferinţele voastre, sfintelor muceniţe, minunându-se şi biruinţa voastră asupra diavolului prăznuind, iar sufletele voastre la Ceruri însoţind, lui Hristos Dumnezeu cântare de laudă Îi cântă: Aliluia.

Icos 9

Ritorii cei mult-grăitori toate suferinţele voastre pentru Hristos a le grăi nu pot, căci minunându-se de asemenea nevoinţe, la vârstă fragedă săvârşite, rămân muţi. Iar noi, pentru cinstitul vostru sfârşit pe Dumnezeu proslăvind, astfel vă mărim:

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, cele ce cântaţi laudă lui Dumnezeu, Celui ce la Cer în chip ceresc v-a ridicat;

Bucuraţi-vă, scut al credinţei, armură a nădejdii şi sfeşnic al dragostei;

Bucuraţi-vă, cele ce cu vederea prealuminoasei feţe a lui Dumnezeu vă desfătaţi;

Bucură-te, Sofia, ceea ce pe mamele binecredincioase la educarea înţeleaptă a copiilor lor le povăţuieşti;

Bucuraţi-vă, cele ce pe noi ne învăţaţi pe Domnul să-L căutăm şi vii vor fi sufletele noastre;

Bucuraţi-vă, rugătoare fierbinţi ale celor ce cu credinţă, nădejde şi dragoste aleargă la voi;

Bucuraţi-vă, cele ce ne învăţaţi că toată dulceaţa şi farmecul lumii acesteia ca fumul pier, ca praful de vânt sunt risipite şi în cenuşă se prefac;

Bucură-te, Sofia, ceea ce cu toată inima pe Domnul Dumnezeu L-ai iubit;

Bucuraţi-vă, căci precum trei izvoare luminoase spre unicul Izvor al vieţii vă revărsaţi;

Bucuraţi-vă, căci precum trei flori înmiresmate pe unica ramură bine-roditoare înfloriţi;

Bucuraţi-vă, căci precum trei oglinzi frumuseţea cea nemărginită a lui Dumnezeu în voi o oglindiţi;

Bucură-te, Sofia, căci precum un măslin, cele trei ramuri îngreuiate de roadele îmbelşugate ale darurilor lui Dumnezeu le-ai crescut;

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

 

Condac 10

Voind sfintele muceniţe sufletele lor a şi le mântui, din dragoste pentru Hristos dezmierdările împăratului şi bogăţiile acestei lumi pieritoare le-au dispreţuit şi cu bucurie sfârşit mucenicesc pentru Hristos au primit, cântându-I: Aliluia.

Icos 10

Ziduri ale credinţei, nădejdii şidragostei ne sunt sfintele muceniţe tuturor celor ce cu rugăciune fierbinte şi sârguincioasă la ele alergăm şi în dureri şi necazuri unele ca acestea le cântăm:

Bucuraţi-vă, bune tămăduitoare ale rănilor păcatelor;

Bucuraţi-vă, cele ce în întunericul tristeţii noastre cu lumina nădejdii ne luminaţi;

Bucuraţi-vă, cele ce în mijlocul necazurilor şi al năpastelor pace minunată ne trimiteţi;

Bucură-te, Sofia, căci nouă, celor ce în grele suferinţe suntem afundaţi, înţeleaptă purtare de grijă ne arăţi;

Bucură-te, Pistis, ceea ce crucea mântuirii înaintea noastră o înalţi;

Bucură-te, ceea ce neputinţele noastre pentru rugăciunile către tine le tămăduieşti;

Bucură-te, Elpis, ceea ce ancora izbăvirii ne-o dăruieşti;

Bucură-te, ceea ce întristarea inimilor noastre cu bunătate o alungi;

Bucură-te, Agapis, ceea ce prin mijlocirea ta către Domnul în relele năpaste de moartea cea năprasnică ne aperi;

Bucură-te, ceea ce puterilor noastre istovite vioiciunea le-o redai;

Bucură-te, Sofia, rugătoare sârguincioasă către Dumnezeu pentru noi;

Bucură-te, povăţuitoare înţeleaptă în faptele noastre bune;

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

 

Condac 11

Această cântare de laudă, chiar şi de mii de ori de v-am aduce-o, sfintelor muceniţe, tot nu ar ajunge pentru proslăvirea virtuţilor şi nevoinţelor voastre: de aceea laudă lui Dumnezeu aducând pentru toate cele ce prin sfinţii Săi ni le arată, Lui Îi cântăm: Aliluia.

Icos 11

Ca nişte lumânări ce ard cu lumină cerească înaintea Domnului sunt Pistis,Elpis şi Agapis, împreună cu maica lor, Sofia şi la ele cădem, rugându-ne să ne lumineze pe noi, cei ce suntem întunecaţi de necazuri şi din adâncul inimilor strigăm:

Bucuraţi-vă, cele ce veşmintele voastre în sânge de mieluşele pe pământ le-aţi albit;

Bucuraţi-vă, mijlocitoarele noastre pentru viaţa cea veşnică;

Bucuraţi-vă, întărire şi păzire a sufletelor ce în milosârdia lui Dumnezeu linişte caută;

Bucură-te, Sofia, ceea ce înaintea deşertăciunilor lumeşti ne îngrădeşti;

Bucură-te, Pistis, cădelniţă mult-preţioasă, ce prin tămâie laude lui Dumnezeu Îi înalţi;

Bucură-te, ceea ce pe noi, păcătoşii, cu credinţa ne luminezi;

Bucură-te, Elpis, mângâierea şi scăparea noastră în necazuri;

Bucură-te, în durerile noastre vestitoare luminoasă a izbăvirii;

Bucură-te, Agapis, ceea ce nerăutatea şi blândeţea în inimile noastre le reverşi;

Bucură-te, tainică stea, ce din strâmtorile pământeşti spre cele de sus ne ridici;

Bucură-te, Sofia, înţeleaptă şi preacinstită călăuzitoare a copiilor;

Bucură-te, orânduitoare a vieţuirii celei de Dumnezeu înţelepţite pentru cei ce se roagă ţie;

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

 

Condac 12

Cele ce harul lui Dumnezeu a-l primi v-aţi învrednicit, sfintelor muceniţe, rugaţi-L pentru noi pe Preacuratul Stăpân Hristos milostiv să fie către noi, păcătoşii, cei ce cu credinţă,nădejde şi dragoste , Domnului şi Mântuitorului nostru cu smerenie Îi cântăm: Aliluia.

Icos 12

Puternicele voastre nevoinţe, de credinţă, nădejde şi dragoste pătrunse, le cântăm, preamarile voastre suferinţe le cinstim, minunata voastră răbdare o lăudăm, sfârşitul, ce pentru Hristos cu bucurie l-aţi îmbrăţişat, îl fericim, bărbăţia voastră cea nebiruită o mărim, sfintelor muceniţe Pistis, Elpis şi Agapis şi înţeleaptă maică, Sofia şi, proslăvindu-vă, unele ca acestea vă cântăm:

Bucuraţi-vă, cele ce precum trei fulgere de la răsărit şi până la apus prin virtuţile voastre aţi strălucit;

Bucuraţi-vă, sevele credinţei, nădejdii şi dragostei, cele ce cu băutură dătătoare de viaţă sufletele noastre le adăpaţi;

Bucuraţi-vă, cele trei căi luminoase, ce la tronul slavei Domnului ne duceţi;

Bucură-te, Sofia, ceea ce pentru copilele tale de ceata sfinţilor eşti lăudată;

Bucură-te, Pistis, floarea credinţei, ceea ce eşti mai albă decât zăpada;

Bucură-te, desfătarea celor suferinzi;

Bucură-te, Elpis, ridicarea inimilor celor asuprite;

Bucură-te, ceea ce ca un izvor de vindecări purtător setea sufletelor celor întristate o potoleşti;

Bucură-te, Agapis, cunună din pace, bucurie şi bunătate împletită;

Bucură-te, fulgerare în minte a veşniciei;

Bucură-te, Sofia, sceptru al tăriei, ce cu blândeţe şi cu înţelepciune pe copii îi pedepseşti;

Bucură-te, rază prealuminoasă a vederii lui Dumnezeu, ceea ce sufletele noastre le luminezi;

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

 

Condac 13

O, sfintelor şi vrednicelor de laudă muceniţe, Pistis, Elpis şi Agapis şi înţeleaptă maică, Sofia, primiţi acum această puţină rugăciune a noastră şi de toate nenorocirile, bolile şi necazurile cu rugăciunile voastre ne izbăviţi ca pe nemuritorul Domn Iisus în Împărăţia Cerurilor să ne învrednicim a-L vedea şi împreună cu voi a-I cânta: Aliluia.

 

Acest condac se citeşte de 3 ori

 

Apoi icosul 1 „Îngerii în Ceruri…”

 

şi condacul 1 „Roabelor celor alese…”.

Rugăciune către Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis

“O, sfintelor şi vrednicelor de laudă muceniţe, Pistis, Elpis şi Agapis şi înţeleaptă maică a curajoaselor fiice, Sofia, la voi cu rugăciune sârguincioasă acum venim; căci ce poate mijloci mai mult înaintea Domnului pentru noi dacă nu credinţa, nădejdea şi dragostea, aceste trei virtuţi de temelie, cu ale căror nume fiind numite, prin voi înşivă le-aţi arătat! Rugaţi-L pe Domnul în necazuri şi în năpaste cu harul Lui cel nespus să ne acopere, să ne izbăvească şi să ne păzească, căci Bun şi Iubitor de oameni este. Slava Lui, ca un soare neapus, acum în lumină dumnezeiască văzând-o, în ajutorul smeritelor noastre rugăciuni degrab veniţi ca Domnul Dumnezeu păcatele şi fărădelegile noastre să le ierte şi pe noi, păcătoşii şi nevrednicii de darurile Lui, să ne miluiască. Rugaţi-vă, dar, pentru noi, sfintelor muceniţe, Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia slavă Îi aducem împreună şi Tatălui Său Celui fără de început şi Preasfântului şi Bunului şi de Viaţă Făcătorului Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

 

Rugăciune către Sfânta Muceniță Sofia, mama, cu fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi, și către sfintele mucenițe mame cu fiii și fiicele lor, pentru ajutorul mamelor și al copiilor

“Sfintelor Mucenițe Sofia cu cele trei fiice: Elpis, Pistis și Agapi; Atanasia cu cele trei fiice: Teoctista, Teodota și Eudoxia; Domnina cu cele două fiice: Verina și Prosdoca; Iulita cu pruncul Chiric; Felicitas cu cei 7 fii ai tăi: Ianuarie, Felix, Filip, Siluan, Alexandru, Vitalie și Marcian; Vasa, din Edesa Macedoniei, cu cei trei fii: Teognie, Agapie și Pist; Ierusalima, din Veria, cu cei trei fii: Secendie, Secendicos și Segories, și Teodota cu cei trei copii: Evod, Ermoghen și Calist, viața în Hristos ați dus și la moarte pentru Acesta nu ați șovăit să mergeți pe timpul prigonitorilor creștinilor, darul muceniciei cu cel al iubirii de mamă împreună-lucrând. Minunându-ne de unele ca acestea, ne rugăm vouă să întăriți mamele creștine ca să-și crească pruncii în iubirea lui Dumnezeu și la lumina Învierii lui Hristos. Cu sârguință și cu umilință ne închinăm la sfintele voastre moaște și icoane, punând înaintea voastră toată neliniștea, nedumerirea, apăsarea și neputința celor care se nevoiesc întru credință să-și crească pruncii și de smintelile și de răutățile acestui veac să îi păzească. Ne aducem aminte de cuvântul Mântuitorului care a zis: "Vai de cele însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea"; văzând semnele vremurilor, cutremurându-ne, vă chemăm întru ajutor, ca să fiți zid de apărare, călăuzire și scăpare pentru mame și pentru prunci, pentru mamele însărcinate, pentru copilașii orfani și pentru cei nevinovați.

Rugămu-vă vouă, Sfântă Muceniță și mamă, Sofia, cu fiicele care poartă numele: Credința, Nădejdea și Iubirea, să ne ajutați să ne împodobim și noi sufletele cu aceste virtuți cardinale, pentru dobândirea mântuirii! Sfântă Muceniță și mamă, Atanasia, care cu cele trei copile ale tale: Teoctista, de 15 ani, Teodota, de 13 ani, și Eudoxia, de 11 ani, ați ales a vă jertfi Mântuitorului Hristos, decât a jertfi idolilor, izbăviți-ne din primejdii și nevoi! Precum ați fost îmbărbătate, înainte de martiraj, de către sfinții împreună pătimitori cu voi, Chir și Ioan, doctorii fără de arginți, care se temeau ca nu cumva slăbiciunea firii omenești și vârsta fragedă a celor trei fetițe să vă determine a vă lepăda de Domnul, întăriți-ne și pe noi ca în același cuget neînfricat, cu vitejie și curaj, să îl mărturisim pe Mirele Bisericii, până la sânge.

Mijlociți pentru noi, Sfântă Muceniță și mamă Domnina, împreună cu fiicele tale: Verina și Prosdoca. Voi care ați fost proslăvite de Marele Ioan Gură de Aur pentru curăția și ascultarea voastră, aducându-vă împreună ardere de tot Mântuitorului Hristos, vegheați asupra mamelor și fiicelor Bisericii pentru a fi izbăvite de toată pornirea vicleană a potrivnicilor și de patimile cele pierzătoare de suflet.

Încă ne rugăm ție, mamă și Muceniță, Iulita, și pruncului tău, Chiric, care la trei anișori s-a săvârșit împreună cu tine mucenicește, ajutați mamele și pruncii de pretutindeni să se dăruiască întru totul Mântuitorului Hristos. Sfântă Muceniță Felicitas cu cei 7 fii ai tăi: Ianuarie, Felix, Filip, Siluan, Alexandru, Vitalie și Marcian, cu multă iubire și bărbăție ați suferit, la Roma, pentru Hristos, cerești daruri luând. Izvorâți-ne și nouă tămăduiri, izbăvind pe mame și pe copiii lor din cumplita deznădejde și din întristări, păzindu-i să nu cadă în ispite și necazuri peste puterea lor.

Vă cerem și vouă ajutor și întărire, mamă și Muceniță Vasa, care înainte de a primi moarte martirică ai privit cum fiii tăi, Teognie, Agapie și Pist au fost strujiți și tăiați cu sabia. La fel ați fost chinuiți și voi, mamă și Muceniță Ierusalima, cu fiii: Secendie, Secendicos și Segories, de mâinile tiranilor care nu suportau să audă numele Preadulcelui Iisus pe buzele voastre. Vă cerem mijlocirea și vouă Muceniță și tânără mamă văduvă, Teodota, care ai fost adusă jertfă de tot și ai primit cununa nepieritoare alături de cei trei fii ai tăi: Evod cel curajos, care, înaintea călăilor, pe Domnul L-a mărturisit, împreună cu frățiorii săi mai mici Ermoghen și Calist.

Ocrotiți toate familiile aflate în necazuri, în strâmtorări, în războaie, în foamete, în prigoane. Miluiți mamele despărțite cu sila de prunci, pe cele căzute în boală, pe cele asuprite și rău tratate, pe cele abuzate, lovite și batjocorite, pe carele, ajutându-le, să aducem slavă lui Hristos, Cel Care Prunc fiind, cu Preasfânta Sa Maică și cu bătrânul drept Iosif Logodnicul în Egipt a fost alungat de tirania ucigașului de prunci Irod. Pe Hristos Emanuel, lăudându-L neîncetat, împreună cu toate puterile cerești și cu toți sfinții, Îi cerem să ne apere, să ne păzească, să ne miluiască și să ne mântuiască cu al Său Har și cu a Sa iubire de oameni, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Dacă apreciezi acest articol, lasă-ne mai jos comentariul tău.

Comentarii
Articole recomandate
Rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor adormiți

citeste o rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea celor adormiți sau pentru bunul sfârșit al vieții

Rugăciuni de mulțumire

fii recunoscător pentru binefacerile primite, citește cele mai puternice rugăciuni de mulțumire către Maica Domnului, Dumnezeu, Îngerul Păzitor, Sfânta Treime și alți Sfinți

Rugăciunea de călătorie - cum te rogi când călătorești?

Citește o rugăciune de călătorie binecuvântată, pentru un drum fără probleme, în care să fii ocrotit și protejat