Fiecare părinte ar trebui să își privească copilul ca pe o binecuvântare, un dar de la Dumnezeu care ne îmbogățește și ne luminează viața. În calitatea noastră de părinți, este important să fim conștienți de rolul esențial pe care îl avem în formarea, creșterea și dezvoltarea copiilor noștri. Dacă mama reprezintă simbolul afecțiunii, blândeții și feminității, tatăl este simbolul autorității, siguranței și puterii.

rugaciunile parintilor pentru copii

Sunt momente în viața noastră când copilul nostru se confruntă cu probleme sau are anumite griji. Poate fi bolnav sau poate suferi de anxietăți. Uneori devine extenuant pentru noi să ne ocupăm de problemele și temerile copiilor noștri, însă nu ne dăm bătuți. Rugându-ne permanent pentru ei și pentru binecuvântarea lor, este modalitatea prin care noi ne punem speranța în Dumnezeu că îi va păzi și că îi va feri de rele.

Există multe exemple de rugăciuni pe care un părinte le poate rosti pentru copilul său, însă nu este pe atât de important ce rugăciune alegi, pe cât de important este modul în care spui rugăciunea: sincer și cu credință. Iată câteva din cele mai puternice rugăciuni pe care părinții le pot rosti pentru copiii lor.

 

Rugăciunea părinților pentru copii

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fața lui su­flare de viață și, binecuvântându-l, ai zis: creș­teți și vă înmulțiți și um­pleți pământul; iar la Cana Galileii, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai bine­cuvântat nunta și deci nașterea de fii, cu multă umilință rog marea Ta bunătate, ca neîncetat să reverși harul Tău și să Te milostivești asupra co­piilor mei, pe care ai bine­voit să mi-i dăruiești. Umple-i de înțelepciune și pricepere. Apără-i de toate cursele vrăj­mașilor văzuți și nevăzuți. Po­run­cește îngerilor Tăi ca totdeauna să le fie călăuze și povățuitori spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda și preamări în veci. Amin.

 

Rugăciunea părinților către Sf. Efrem pentru copiii lor

Sfinte Efrem, ocrotitorule al părinţilor binecredincioşi şi al copiilor lor, auzi rugăciunea noastră şi sârguieşte-te să ne vii în ajutor. Ne rugăm ţie, sfinte, pentru copiii noştri (numele). Ocroteşte-i prin rugăciunile tale, fii lor povăţuitor pe calea adevărului şi fereşte-i de toată ispita şi necazul. Fii lor călăuză pe marea cea învolburată a vieţii acesteia. Fereşte-i cu rugăciunile tale de patimile trupeşti, şi de ispitirile de tot felul. Fii lor dascăl înţelept, învăţându-i să aleagă cele bune şi să se ferească de cele rele.

Roagă-te pentru ei Iubitorului de oameni, Dumnezeu, să le dăruiască sănătate sufletească şi trupească şi minte luminată. Tu, cel ce te-ai arătat fetiţei pe care ai îndemnat-o să se spovedească, îndeamnă-i şi pe copiii noştri să meargă pe calea spovedaniei. Tu ne-ai învăţat că Sfânta Împărtăşanie este cel mai mare ajutor pentru copii, pentru aceasta ajută-i pe aceştia să trăiască o viaţă curată, pentru a primi fără osândă Sfintele Taine.

Ne rugăm ţie, Sfinte Efrem, pentru toţi copiii credincioşi, pentru duhovnicii şi părinţii lor. Fereşte-i de prieteniile pierzătoare de suflet, fereşte-i de uneltirile celui viclean. Ajută-i, sfinte, să ducă o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu şi să fie pilde de credinţă şi evlavie pentru cei din jurul lor. Ca, lucrând cele de folos şi simţind ocrotirea ta, să îţi mulţumească în fiecare zi a vieţii lor şi pe Dumnezeu să Îl laude în tot ceasul, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Rugăciune către Maica Domnului pentru copii

O, Preasfânta Stăpână, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, mântuieşte şi ocroteşte pe fiii mei (numele), pe toţi pruncii, pruncele, tinerii, pe cei botezaţi şi pe cei fără de nume şi pe cei ce se află în pântecele mamei lor. Ocroteşte-i pe ei cu acoperământul tău de Maică, păzeşte-i pe ei întru frică de Dumnezeu şi întru ascultarea de părinţi şi roagă-te Domnului nostru şi Fiului tău să le dăruiască lor ceea ce le este de folos pentru mântuirea lor. I încredinţăm pe ei purtării tale de grijă, Maică, că tu eşti Acoperământ dumnezeiesc al robilor tăi. Amin.

Nepătată, neîntinată, fără prihană, Preacurată Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă, Stăpână, care pe Dumnezeu-Cuvântul, prin preaslăvită naşterea ta cu oamenii L-ai unit şi firea cea lepădată a neamului nostru cu cele cereşti ai împreunat-o; ceea ce eşti singură nădejdea celor fără de nădejde şi celor biruiți ajutătoare; grabnică folositoare celor ce aleargă la tine şi tuturor creştinilor scăpare; nu te scârbi de mine, cel păcătos şi întinat, care cu urâte gânduri şi cu cuvinte şi cu fapte, pe mine de tot netrebnic m-am făcut, şi prin lenea dulceților vieții cu voia rob m-am făcut; ci, ca ceea ce eşti Maica iubitorului de oameni Dumnezeu, cu iubirea de oameni, milostiveşte-te spre mine, păcătosul şi întinatul, şi primeşte rugăciunea mea, ce se aduce ție din buze necurate; iar pe Fiul tău şi Stăpânul nostru şi Domnul cu îndrăznirea ta ca o Maică cuprinzându-L, roagă-L să-mi deschidă şi mie milostivirile cele iubitoare de oameni ale bunătății Sale! Şi trecând greşelile mele cele nenumărate, să mă întoarcă la pocăință şi lucrător poruncilor Sale iscusit să mă arate. Şi fii lângă mine pururea ca o milostivă, milosârdă şi iubitoare de bine. Întru această viață de acum, caldă folositoare şi ajutătoare, năvălirile potrivnicilor oprindu-le şi la pocăință îndreptându-mă. Şi în vremea ieşirii mele, ticălosul meu suflet păzindu-l şi întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli departe de acesta izgonindu-le. Şi în ziua înfricoşătoarei judecăți de chinurile cele veşnice izbăvindu-mă şi slavei celei negrăite a Fiului tău şi Dumnezeului nostru moştenitor pe mine arătându-mă. Pe care să o şi dobândesc, Stăpâna mea, Preasfântă de Dumnezeu, Născătoare, prin mijlocirea şi sprijinul tău. Cu harul şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului tău, a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Lui Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viață făcătorul Duhul Lui, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Împărăteasa mea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea saracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiţilor şi acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii: dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună; ci numai pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin!

 

Rugăciunea părinților pentru copiii plecați departe

Doamne, copilul se află de­parte de noi. Ne gândim de­seori la el; fără el casa pare pustie, lip­sa lui ne face să suferim. Dar Tu îl iu­bești fără margini și ești aproape de el. Îndepărtează de la el orice primej­die trupească și sufletească, ferește-l de tovărășiile cele rele. Dă-ne să-l pu­tem revedea printre noi cât mai cu­rând. Amin.

 

Rugăciunea părinților pentru copilul bolnav

Doamne Iisuse, în timpul vieții Tale pământești Ți-ai arătat iu­birea, ai fost mișcat în fața suferințe­lor și de multe ori ai vindecat pe cei bolnavi, revărsând bucuria asupra fa­miliilor lor. Copilul nostru e bolnav: noi încercăm să-l ajutăm cu tot ceea ce e omenește cu putință. Dar ne simțim neputincioși: viața nu e în mâinile noastre. Îți oferim suferințele noastre și ale lui și le unim cu suferințele pătimirii Tale. Fă ca această boală să ne ajute să înțelegem mai bine sensul vieții și dăruiește fiului nostru sănăta­tea, ca împreună să-Ți putem mulțumi și să Te putem slăvi întotdeauna. Facă-se voia Ta! Amin.

 

Rugăciunea părinților pentru luminarea minții copilului

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează minţile copiilor noştri cu harul Tău cel dătător de viaţă. Tu, Care dai celor înţelepţi înţelepciunea şi celor pricepuţi priceperea, trimite peste ei Duhul Tău cel Sfânt, dătătorul înţelepciunii, al cunoştinţei şi al înţelegerii. Tu i-ai luminat pe aleşii Tăi în toată vremea. Tu i-ai insuflat pe cei trei mari dascăli ai lumii şi Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur, de s-au arătat vase alese ale sfinţeniei, răspândind în lume dreapta credinţă. Tu ai luminat-o pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, şi ea a ruşinat mulţimea ritorilor păgâni.

Tu, Doamne, luminează-i şi pe copiii noştri (numele), ca să înveţe cele bine plăcute Ţie şi să se umple de cunoştinţa adevărului. Dă-le lor ştiinţă, pricepere, răbdare şi chibzuinţă. Să nu primească ei cunoştinţe pierzătoare de suflet, nici să înveţe ce e urât lui Dumnezeu. 

Fă-i ascultători faţă de dascălii care îi învaţă cele bune şi sârguincioşi în îndeplinirea celor ce li s-au rânduit. Iar la vremea potrivită, Doamne, ajută-i să găsească locul în care să folosească cele pe care le-au învăţat şi să muncească spre binele lor şi spre folosul aproapelui. Tu îi osândeşti pe cei care îşi îngroapă talanţii şi îi binecuvântezi pe cei care îi înmulţesc cu pricepere. Rânduieşte-le Tu, Doamne, Cel ce rânduieşti toate spre mântuire, unde să muncească, ce să muncească şi cum să muncească. Dă-le lor, Doamne, spor în toată lucrarea cea bună şi-i întăreşte în credinţă ca să Te mărturisească printr-o vieţuire curată până în ultima clipă a vieţii lor. Amin.

 

Acatistul Maicii Domnului “Povățuitoarea copiilor” 

Condacul 1:

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeieştile învăţături pe care le-a propovăduit Preaiubitul tău Fiu, ajută-i pe toţi părinţii binecredincioşi, ca şi pe toţi cei care au grijă de creşterea sufletească şi trupească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ţie: Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

Icosul 1:

Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul tău, cuvinte care strălucesc ca nişte făclii ale Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste cuvinte, o, Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul tău pe copii şi pe cei care se roagă ţie pentru ei:

Povăţuieşte copiii, să fie săraci cu duhul, ca a lor să fie Împărăţia cerurilor;

Povăţuieşte copiii, să fie flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aşa se vor sătura;

Povăţuieşte copiii, să fie blânzi, că aşa vor moşteni pământul;

Povăţuieşte copiii, să fie milostivi, că aşa se vor milui;

Povăţuieşte copiii, să fie curaţi cu inima, că aşa Îl vor vedea pe Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, să fie făcători de pace, că aşa fii ai lui Dumnezeu se vor chema;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul al 2-lea:

Minunate sunt lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu şi minunate sunt virtuţile pe care le dobândesc credincioşii, virtuţi pe care le cerem şi pentru părinţii şi pentru copiii care Îi înalţă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Tu, Fecioară, sălaş al virtuţilor şi ocrotitoare a celor ce duc lupta cea grea cu patimile şi cu diavolii, ascultă rugăciunile noastre, ale celor ce ne rugăm ţie:

Povăţuieşte copiii, să iubească cele bune şi toate virtuţile creştineşti;

Povăţuieşte copiii, să împlinească cu smerenie poruncile Domnului;

Povăţuieşte copiii, hrănindu-i cu laptele înţelepciunii dumnezeieşti;

Povăţuieşte copiii, să asculte îndrumările bune pe care le primesc;

Povăţuieşte copiii, să fie înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii;

Povăţuieşte copiii, să vadă în toţi oamenii chipul lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul al 3-lea:

Mulţi copii au rămas orfani şi nu are cine să le arate dragostea părintească. Ia-i în ocrotirea ta, încălzind inimile celor din jurul lor pentru a-i creşte cu dragostea pe care numai tu le-o poţi insufla, pentru ca ei să Îi cânte lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Pentru toţi copiii orfani sau părăsiţi de părinţi, care plâng după dragostea părintească, răbdând foame, sete şi frig, şi pe care vrăjmaşul diavol i-a întinat cu nenumărate patimi, ca şi pentru copiii noştri, ne rugăm ţie, Preasfântă Maică, ştiind cât de puternică este ocrotirea ta:

Povăţuieşte copiii, să caute dragostea la Cel ce este Dragoste;

Povăţuieşte copiii, să înţeleagă că Părintele Ceresc este adevăratul lor Părinte;

Povăţuieşte copiii, tămăduindu-le rănile şi mângâindu-le prea multele dureri;

Povăţuieşte copiii, trimiţând o rază de lumină peste sufletele lor suferinde;

Povăţuieşte copiii, alinându-le tristeţea şi dăruindu-le să cunoască bucuria;

Povăţuieşte copiii, să afle calea mântuirii;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul al 4-lea:

„Femeie, iată fiul tău!”, ţi-a zis de pe cruce Mântuitorul, arătând spre Sfântul Apostol Ioan, ucenicul iubit, dar şi spre fiecare din creştinii care, lupta cea bună ducând, nu se lasă biruiţi, ci Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Să se bucure credincioşii şi să se veselească şi nimeni să nu le stea împotrivă, ştiind că mare ajutor au de la Maica Domnului, Maica rugăciunii şi a evlaviei, care ascultă cu îndurare cererile înălţate din adâncul inimii:

Povăţuieşte copiii, să-ţi cânte „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!”;

Povăţuieşte copiii, aducându-i la cunoştinţa minunilor tale;

Povăţuieşte copiii, vădindu-te Maică a lor şi a celor ce te laudă;

Povăţuieşte copiii, să Îl iubească pe Hristos, Mântuitorul lumii;

Povăţuieşte copiii, să facă voia Fiului Tău şi Dumnezeului nostru;

Povăţuieşte copiii, crescându-i ca pe nişte fii ai Părintelui Ceresc;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul al 5-lea:

De tine se bucură toată făptura, cerul şi pământul, îngerii şi sfinţii care stau împrejurul tău şi îi ocrotesc pe aleşii tăi, fiindu-le zid de apărare împotriva celor ce îi împiedică să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

În această lume, în care ispititorul ne pune înainte chipuri ale fărădelegii, mare nevoie avem de chipurile celor plăcuţi lui Dumnezeu, care au mers pe calea cea îngustă şi au primit răsplata mult dorită; şi noi, ştiind aceasta, te rugăm:

Povăţuieşte copiii, cu sfinţii cei din veac, care s-au învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, cu soborul Apostolilor care au răspândit Evanghelia până la marginile pământului;

Povăţuieşte copiii, cu Sfinţii Ierarhi care dascăli ai dreptei credinţe au fost şi minuni au săvârşit;

Povăţuieşte copiii, cu cetele mucenicilor care prin botezul sângelui au luat cununa nemuririi;

Povăţuieşte copiii, cu Sfinţii Preacuvioşi care prin nevoinţă îngeri în trup s-au arătat;

Povăţuieşte copiii, cu toţi sfinţii la care alergăm pentru rugăciune şi ajutor;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul al 6-lea:

Cine nu va înţelege frumuseţea Bisericii? Cine va voi să se afle în afara ei, văzând lumina pe care o răspândeşte? Numai cei ce aleg întunericul, întunecaţi de mândrie diavolească, şi nu vor să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

De mare dar s-au învrednicit la Botez copiii care au devenit mădulare ale Bisericii prin unirea cu Hristos. Sfântă Fecioară Maria, Maică a Domnului, ca să-i înveţi să nu se lipsească de binefacerile acestui dar, ne rugăm ţie aşa:

Povăţuieşte copiii, să rămână până la sfârşitul vieţii în dreapta credinţă;

Povăţuieşte copiii, ca, vieţuind în ea, roade bineplăcute lui Dumnezeu să aducă;

Povăţuieşte copiii, să iubească slujbele Sfintei Biserici şi să nu se lipsească de dulceaţa lor;

Povăţuieşte copiii, să citească Sfintele Scripturi şi cărţile de folos duhovnicesc;

Povăţuieşte copiii, să respingă sfaturile mincinoase ale necredincioşilor;

Povăţuieşte copiii, să stea tari împotriva învăţăturilor urâte lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul al 7-lea:

O, Preasfântă Fecioară, roagă-L pe Iubitorul de oameni Dumnezeu să trimită peste copii darurile Duhului Sfânt: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bunei-credinţe, ca să te cinstească şi să cânte împreună cu noi: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Având poruncă şi putere de la Dumnezeu să ducem o viaţă de sfinţenie şi înţelegând aceasta ca pe o chemare de căpătâi, îndrăznim a ne ruga ţie:

Povăţuieşte copiii, să primească darurile Mângâietorului;

Povăţuieşte copiii, ca în tot locul să împlinească voia Fiului lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, să urce în fiecare zi pe scara virtuţii;

Povăţuieşte copiii, să se arate vrednici să fie număraţi în ceata aleşilor tăi;

Povăţuieşte copiii, ca din tinereţe să se gândească la moarte, pentru a gusta adevărata viaţă;

Povăţuieşte copiii, ca prin rugăciune şi purtarea crucii să se sfinţească;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul al 8-lea:

Mulţi dintre cei care şi-au pus nădejdea în puterile lor, şi nu în Dumnezeu, au căzut în patimi şi şi-au întinat sufletele, dar noi, nădăjduind în ajutorul tău, ne rugăm ţie să păzeşti curăţia copiilor, ca să Îi cânte lui Dumnezeu până la sfârşitul vieţii: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Ştiind că vrăjmaşul diavol nu conteneşte a căuta să-i rupă pe oameni de trăirea duhovnicească, încercând să spurce până şi curăţia sufletească a copiilor asupra cărora stă binecuvântarea lui Dumnezeu, te rugăm, o, Maică a lui Dumnezeu:

Povăţuieşte copiii, cum să trăiască pentru ca la Înfricoşătoarea Judecată să fie izbăviţi de veşnicele chinuri;

Povăţuieşte copiii, să deosebească ce este bine de ce este rău în faţa lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, să urască păcatul şi toată fărădelegea;

Povăţuieşte copiii, să se ferească de necuratele şi ucigătoarele patimi;

Povăţuieşte copiii, să fie preaînţelepţi împotriva meşteşugirilor diavoleşti;

Povăţuieşte copiii, să privegheze şi să se roage ca să nu cadă în ispită;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul al 9-lea:

Ştiind că mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte, ne rugăm ţie, Maică Preasfântă, degrabă să-i ridici cu milostivirea ta pe copiii care din lucrarea vrăjmaşului au alunecat sau vor aluneca în păcat, ca să Îi cânte lui Dumnezeu cu zdrobire de inimă: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Prea mult a suferit fiul risipitor când, lepădându-se de tatăl său, şi-a risipit viaţa departe de casa sa, şi mult s-a veselit când a fost primit înapoi cu braţele deschise. Te rugăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca ori de câte ori vor cădea în păcat să îi ridici pe copiii pentru care cădem la milostivirea ta:

Povăţuieşte copiii, ca în tot locul să se ferească de cursele vrăjmaşului;

Povăţuieşte copiii, ca, de vor cădea în ispite, fără şovăială să se ridice;

Povăţuieşte copiii, ca, de se vor rătăci, fără zăbovire să se întoarcă la Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, ca, de se vor întina, prin botezul lacrimilor de pocăinţă să-şi curăţească sufletele;

Povăţuieşte copiii, ca prin spovedanie curată să ia dezlegare de păcate;

Povăţuieşte copiii, ca după fiecare poticnire să pună iarăşi început bun mântuirii;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul al 10-lea:

Nu poate mintea omenească să priceapă cu uşurinţă pentru ce Dumnezeu îngăduie încercarea copiilor prin boală şi suferinţă. Pentru aceasta, avându-te pe tine grabnică ajutătoare, alergăm la tine şi te rugăm să le alini suferinţele cu darul tău, ca să nu uite a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Dumnezeu, Cel ce rânduieşte toate spre mântuirea oamenilor şi nimic nu se întâmplă fără voia Sa, îngăduie ca bolile să întunece bucuria copiilor şi să o preschimbe în întristare, iar noi, cunoscând că nu este încercare în care să nu-ţi poţi arăta puterea, Maică Preamilostivă, strigăm către tine:

Povăţuieşte copiii, să primească încercările cu nădejde în Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, să ceară vindecarea de la Doctorul sufletelor şi al trupurilor;

Povăţuieşte copiii, să poarte fără cârtire crucea bolii, dacă aceasta e voia lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, cum să dobândească cununa răbdării;

Povăţuieşte copiii, să nu se lase biruiţi de deznădejde;

Povăţuieşte copiii, să nădăjduiască în mila Părintelui Ceresc;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul al 11-lea:

Nepricepuţi şi lipsiţi de darul povăţuirii ştiindu-ne, ne îndreptăm inimile spre tine, Preasfântă Fecioară, ca, luminaţi de tine, să-i învăţăm pe copii să ducă o viaţă curată şi sfântă, o viaţă în care să se vadă lucrarea lui Dumnezeu, ca să cântăm cântarea de slavă: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Nu dorim pentru copii doar bunătăţile degrab trecătoare ale lumii acesteia, ci mai ales bunătăţile cele duhovniceşti, care nu se vor lua de la ei. Pentru aceasta ne rugăm ţie:

Povăţuieşte copiii, să-L iubească pe Dumnezeu ca pe Părintele lor;

Povăţuieşte copiii, să-i iubească pe oameni ca pe fraţii lor;

Povăţuieşte copiii, să închine Domnului fiecare zi a vieţii lor;

Povăţuieşte copiii, să mărturisească prin fapte bune dreapta credinţă;

Povăţuieşte copiii, să fie temple vii ale Duhului Sfânt;

Povăţuieşte copiii, ca lumina lor să lumineze înaintea oamenilor, astfel încât aceştia să se îndrepte spre Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul al 12-lea:

Deşartă este lumea aceasta, cu toate plăcerile ei cele amăgitoare, şi deşarte sunt gândurile celor care nu însetează după Împărăţia cea veşnică, după Raiul unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, în care au ajuns cei care au cântat cu umilinţă: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Maică iubitoare de fii, care străluceşti cu putere lângă tronul Fiului tău, mijloceşte pentru toţi copiii care nu au fost botezaţi să primească lumina Naşterii celei de Sus, iar cei care au primit-o să trăiască o viaţă de evlavie, pentru ca să le fie deschisă poarta spre Împărăţia cerurilor:

Povăţuieşte copiii, să dorească moştenirea vieţii veşnice;

Povăţuieşte copiii, să meargă pe calea cea strâmtă a poruncilor spre Ierusalimul cel ceresc;

Povăţuieşte copiii, să caute bucuria celor scrişi în Cartea Vieţii;

Povăţuieşte copiii, să păzească cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie părtaşi fericirii Raiului;

Povăţuieşte copiii, să se nevoiască pentru dobândirea mântuirii;

Povăţuieşte copiii, să ducă o viaţă aleasă pentru a pregusta bunătăţile vieţii veşnice;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!

 

Condacul al 13-lea:

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care te-ai arătat făcătoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la tine, acoperă-i cu sfântul tău acoperământ pe copiii pentru care ne rugăm să meargă pe calea mântuirii, ca să cântăm împreună cu Sfinţii: Aliluia!(de trei ori)

 

Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Nu poate limba omenească… şi Condacul 1: O, Preasfântă Fecioară…

 

Rugăciunile sunt “instrumentele” cele mai la îndemână și de mare ajutor pentru părinți, în special atunci când aceștia se simt depășiți de anumite situații dificile în care se află copiii lor. Pentru că și părinții au nevoie sprijin pe care, cu credință, îl vor găsi mereu în Dumnezeu. Prin rugăciune aceștia primesc putere și, totodată, sentimentele de liniște și încredere că vor fi depășite obstacolele. 

Dacă știi alte exemple de rugăciuni pe care părinții le pot rosti pentru copiii lor sau dacă vrei să ne împărtășești părerea ta referitoare la acest subiect, lasă-ne comentariul tău.

Comentarii
#1
Dumitru
4 mai 2023, 20:59:25
Frumoase Rugaciuni
Articole recomandate
Rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor adormiți

citeste o rugăciune pentru iertarea păcatelor și mântuirea celor adormiți sau pentru bunul sfârșit al vieții

Rugăciuni de mulțumire

fii recunoscător pentru binefacerile primite, citește cele mai puternice rugăciuni de mulțumire către Maica Domnului, Dumnezeu, Îngerul Păzitor, Sfânta Treime și alți Sfinți

Rugăciunea de călătorie - cum te rogi când călătorești?

Citește o rugăciune de călătorie binecuvântată, pentru un drum fără probleme, în care să fii ocrotit și protejat